Servei d'Ajuts i Subvencions
 
 

Subvencions en matèria de promoció econòmica dins la línia “Treball és benestar" (Aprovació definitiva de bases reguladores)

Organisme atorgant AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
Objecte Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions per fomentar la contractació de persones aturades, els contractes de formació i aprenentatge, i l’alta al règim d’autònoms, de persones residents a Torrefarrera.
Beneficiaris Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció:

- Les persones empadronades a Torrefarrera que es donin l’alta al règim d’autònoms

- Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin la seva seu social al municipi de Torrefarrera, que contractin persones aturades de Torrefarrera,

- Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin la seva seu social al municipi de Torrefarrera, que contractin joves en pràctiques de Torrefarrera.

Els beneficiaris han d’haver obtingut l’autorització per part de l’Ajuntament, per l’exercici de l’activitat que desenvolupen.
Requisits Els beneficiaris hauran de complir amb els següents requisits:

- Que les persones contractades no hagin estat acomiadades en els darrers tres mesos anteriors a la data de contractació per la qual es sol·licita la subvenció.

- Que les persones contractades constin empadronades a Torrefarrera abans de la data que determini la convocatòria.

- Que les persones contractades constin al Servei d’Ocupació de Catalunya com aturats amb una antiguitat mínima de tres mesos.

- Que les persones que es donen l’alta al règim d’autònoms constin empadronades a Torrefarrera abans de la data que determini la convocatòria.

- No incórrer en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Seguretat Social, la Hisenda Pública i l’Ajuntament de Torrefarrera, requisit aquest que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

- Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

- No haver resultat beneficiaris de la mateixa línia de subvencions per part de l’Ajuntament de Torrefarrera, en els darrers 4 anys, per a la contractació de les mateixes persones treballadores.

- En el cas d’autònoms, no haver resultat beneficiaris de la mateixa línia de subvencions per part de l’Ajuntament de Torrefarrera, en els darrers 2 anys.
Característiques S’estableixen les següents modalitats:

● Contractes laborals a persones aturades:

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de nou personal a jornada completa i amb una durada mínima d’1 any, de persones aturades residents a Torrefarrera.
L’import de la subvenció serà de fins a 2.000,00 € per contracte.
En cas que la persona contractada sigui dona, l’import de la subvenció serà de fins a 2.500,00 € per contracte.

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de nou personal a jornada completa i amb una durada mínima de 6 mesos, de persones aturades residents a Torrefarrera.
L’import de la subvenció serà de fins a 1.000,00 € per a cada contracte.

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de nou personal, a jornada completa i amb una durada mínima d’1 any de persones aturades, de menors de 30 anys o de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social, avalat pels Serveis Socials residents a Torrefarrera.
L’import de la subvenció serà de fins a 2.500,00 € per cada contracte.
En cas que la persona contractada sigui dona, l’import de la subvenció serà de fins a 3.000,00 € per contracte.
En cas de treballadors que no es contractin a jornada completa, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment a la seva jornada de treball.

● Contractes de formació i aprenentatge:

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de formació i aprenentatge o de pràctiques a jornada completa i amb una durada mínima d’1 any, de persones joves residents a Torrefarrera.
L’import de la subvenció serà de fins a 1.500,00 € per a cada contracte.
En el cas que la persona contractada sigui dona, l’import de la subvenció serà de fins a 2.000,00 € per contracte.

● Altes com a treballadors autònoms:

- Subvencions per a persones residents a Torrefarrera que es donin d’alta en règim de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, amb seu social a Torrefarrera i es mantinguin d’alta durant un any en aquest règim.
L’import de la subvenció serà de fins a 2.000,00 € per a cada alta.
En cas que persona que es doni l’alta sigui una dona, l’import de la subvenció serà de fins a 2.500,00 €.

- Subvencions per a persones residents a Torrefarrera menors de 30 anys o persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social avalat pels Serveis Socials, que es donin d’alta en Règim de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, amb seu social a Torrefarrera i es mantinguin d’alta durant un any en aquest règim. L’import de la subvenció serà de 2.500,00 € per a cada alta
En cas que persona que es doni l’alta sigui una dona, l’import de la subvenció serà de 3.000,00 €.

Els beneficiaris no poden tenir cap activitat econòmica o laboral que superi l’IPREM en còmput anual.

Els beneficiaris no han d’haver obtingut cap altra subvenció de l’Ajuntament de Torrefarrera per la mateixa línia d’ajut durant els darrers tres anys.
Dotació pressupostària Es determinarà en l’acord de la convocatòria.
Lloc de presentació Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes bases s’haurà de presentar en instància normalitzada al registre general de l’Ajuntament de Torrefarrera, per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, acompanyada de la documentació.
Termini de presentació Cada convocatòria establirà el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds.
Normativa
 • Aprovació definitiva de bases (BOP Lleida 6 de 11.01.2022)
 • Aprovació incial d'Ordenances (BOP Lleida 224 de 19.11.2021)
 • Observacions Les sol·licituds s’atendran per ordre de presentació fins a esgotar el crèdit previst en la convocatòria.

  El termini màxim per justificar és de 2 mesos des de la finalització del període subvencionat.
  En cas que es tracti de contractes finalitzats en la data de la sol·licitud, el termini de 2 mesos computarà des de la notificació de l’acord d’atorgament de la subvenció.
   
  © 2013 Ajuntament de Torrefarrera
  Aquest és un servei ofert per l'Ajuntament de Torrefarrera, i prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.