Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Objecte Constitueix l'objecte d'aquesta Ordre l'establiment de les bases reguladores per a la concessió de les ajudes mitjançant les quals s'executa el Programa Kit Digital per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació (d'ara endavant, Programa), que té per objecte l'adopció de solucions de digitalització incloses en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.

La finalitat del Programa, l'execució del qual es durà a terme mitjançant la concessió de les subvencions públiques a què es refereix aquesta Ordre, és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les petites empreses, de les microempreses i de les persones en situació d'autoocupació, mitjançant l'adopció de solucions de digitalització a les categories següents descrites a l'Annex IV: lloc web i presència bàsica a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eines doficina virtual, comunicacions segures, ciberseguretat, presència avançada a internet i Marketplace.
Beneficiaris Les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació el domicili fiscal de la qual estigui situat en territori espanyol.
Característiques Podran destinar-se aquests ajuts a l'adopció de solucions de digitalització la finalitat dels quals sigui la substitució de les ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

El Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa és la relació de referències a solucions de digitalització disponibles en el mercat que compleixen amb les especificacions d'alguna de les Categories de Solucions de Digitalització regulades en l'article 13 i determinades en l'Annex IV, ofertes pels Agents Digitalitzadors Adherits, i que els beneficiaris de les ajudes podran adoptar. Estarà accessible des de la plataforma Accelera pime, gestionada per l'òrgan concedent.
Dotació D'entre 1.000 i 12.000€.

Seran subvencionables, en el marc de les quanties màximes establertes en l'article anterior, les despeses en què incorri el beneficiari per a l'adopció de les solucions de digitalització disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada.

No es consideraran subvencionables l'Impost sobre el Valor Afegit, l'Impost General Indirecte Canari ni l'Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació que es reportin en l'adopció de solucions de digitalització, de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Requisits Totes les Categories de Solucions de Digitalització exigiran a les solucions de digitalització:

a) La prestació d'un servei de suport davant incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores. La prestació podrà realitzar-se de manera remota. Els beneficiaris disposaran d'un servei d'atenció al client telefònic i per email.

b) La impartició al beneficiari de la formació necessària que li permeti l'adquisició de coneixements bàsics per al seu ús inicial i posterior gestió, especialment en matèria de compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, i qualsevol altra normativa específica que es determini.
Lloc de presentació sol·licituds La sol·licitud es realitzarà mitjançant l'emplenament d'un formulari automatitzat en la seu electrònica que es determini en cada convocatòria (la qual serà accessible des de la plataforma Accelera pime), de conformitat al que s'estableix en l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per la qual cosa no s'admetrà la presentació de sol·licituds a través de mitjans diferents al descrit en aquest article.
Termini de presentació sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds serà de tres (3) mesos, llevat que la corresponent convocatòria n'estableixi un de superior, comptador des de la publicació de la dita convocatòria o des de la data d'efectes d'aquesta quan es posposi, en els termes disposats a l'article 28.10 de la present Ordre. Aquest termini conclou abans si s'esgotés el crèdit pressupostari de la convocatòria.
Normativa
 • Modificació de Bases Reguladores (BOE 181 de 29.07.2022)
 • Bases Reguladores (BOE 313 de 30.12.2021)
 • Observacions No seran subvencionables aquelles actuacions que no respectin plenament les normes i prioritats de la Unió Europea en matèria climàtica i mediambiental i el principi de «no causar un perjudici significatiu» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.

  Llevat que les convocatòries estableixin un termini inferior, el termini màxim de presentació de la justificació serà el següent:

  a) Per a la primera fase de prestació de la solució: Sis (6) mesos des de la validació de l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.

  b) Per a la segona fase de prestació de la solució: Tres (3) mesos des de la finalització daquesta fase.»
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a [email protected]

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a [email protected]. Totes les aportacions seran ben rebudes.