Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa Investigo", de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Trabajo y Economía Social
Objecte Aprovar, pel procediment de tràmit anticipat, la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del "Programa investigo", de contractació de persones joves de 16 o més anys i que no hagin complert 30 anys, i que es trobin desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació, en el moment de començar la relació contractual, en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.
Beneficiaris Podran ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria d'àmbit estatal, sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas, els organismes, centres i entitats de recerca i de difusió de coneixements recollits en l'article 4.1 de l'Ordre TES/1267/2021, de 17 de novembre, que s'obliguin a la contractació de persones joves que es trobin desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació, de 16 o més anys i que no hagin complert 30 anys en el moment de començar la relació contractual, en els termes previstos en aquesta ordre i en aquesta convocatòria.

Així mateix, les entitats que presentin sol·licituds durant el tercer termini de presentació, no podran obtenir de nou la condició de beneficiàries si se'ls hagués estimat una sol·licitud presentada durant el primer i segon termini de presentació de sol·licituds.
Accions subvencionables Les activitats objecte de les ajudes emmarcades en aquesta ordre es desenvoluparan per les persones capacitades per a dur a terme projectes de recerca en qualitat d'investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en I+D+i, així com, en el seu cas, el personal de suport a la recerca, facilitant la seva inserció laboral tant en el sector públic com en el privat per a contribuir a incrementar la competitivitat de la recerca i la innovació. Com a personal de suport subvencionat es podrà contractar fins a un 10 per cent del total de llocs de treball oferts, excloent-se en tot cas els treballs de suport administratiu.

Les iniciatives d'innovació i recerca i les dels departaments d'I+D+i es desenvoluparan preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda (energies renovables, tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), així com digitalització de serveis i «data science».
Despeses subvencionables Les subvencions a atorgar per a la contractació es destinaran al finançament dels costos laborals i salarials, incloent la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social, de les persones joves que siguin contractades per al desenvolupament i execució de les iniciatives de recerca i innovació del «Programa Investigo». La durada dels contractes a subvencionar serà d'un mínim de 12 mesos. La durada de la subvenció serà d'un màxim de dos anys.
Requisits Els contractes objecte de subvenció, que hauran de ser a temps complet, es realitzaran conforme a la normativa laboral. No es podran contractar persones joves que hagin exercit qualsevol tipus de lloc de recerca en la mateixa entitat, empresa o grup d'empreses en el termini de 6 mesos immediatament anteriors.
Dotació pressupostària 113.789.030,00 euros.

D'ells, noranta-un milions tres-cents seixanta-nou mil sis-cents vuitanta euros (91.369.680,00€) per a l'exercici 2022 i vint-i-dos milions quatre-cents dinou mil tres-cents cinquanta euros (22.419.350,00) per a l'exercici 2023.
Termini de presentació a) Un primer termini en el qual les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en el Boletín Oficial del Estado.

b) Per a l'exercici 2022 s'estableix un segon termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 1 d'abril de 2022 inclòs.

c) Per a l'exercici 2022 s'estableix un tercer termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia 11 de novembre de 2022 inclòs.

d) Per a l'exercici 2023 s'estableix un quart termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia 15 de febrer de 2023 inclòs.
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (BOE 264 de 04.11.2023)
 • Modificació de Convocatòria (BOE 171 de 19.07.2023)
 • Modificació de Convocatòria (BOE 269 de 09.11.2022)
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 305 de 22.12.2021)
 • Correcció de Bases reguladores (BOE 296 de 11.12.2021)
 • Bases reguladores (BOE 277 de 19.11.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.