Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Institut Català d'Energia
Objecte Convocar en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU les subvencions del Programa d'ajudes per a les actuacions d'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables a Catalunya descrites a l'article 13 del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual es regulen els programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.
Beneficiaris 1. Podran ser destinataris últims de les ajudes establertes en aquest reial decret, conforme al que es preveu en el mateix per a cada programa d'incentius previst per l'article 13, qualssevol dels subjectes que s'enumeren a continuació.

2. Dins dels programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a destinataris últims de les ajudes:

a) Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloent, entre altres:
1r Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
2n Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia.
3r Les empreses de serveis energètics (Esses), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar conforme al contracte que tinguin establert a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquest reial decret, havent d'acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

b) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

3. Els destinataris últims del programa d'incentius 1 hauran d'exercir la seva activitat dins d'una Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (d'ara endavant, CNAE) inclòs en un dels següents grups: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Sempre que no siguin administracions públiques.

4. Els destinataris últims del programa d'incentius 2 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dins d'un CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F. També podran ser destinataris últims d'aquest programa el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en tots dos casos, realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

5. Els destinataris últims del programa d'incentius 3 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors 3 i 4.

6. En els programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a destinataris últims de les ajudes les empreses de serveis energètics o altres empreses que realitzin les actuacions en establiments dels sectors inclosos en cada programa, sempre que el servei energètic generat per l'actuació sigui realitzat per a una empresa que el seu CNAE estigui inclòs en els reflectits en els paràgrafs anteriors.

7. Per als programes d'incentius 4 i 5, es consideraran com a destinataris últims de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquest últim sempre que no realitzi cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat. En cas contrari, es consideraran incloses en els programes d'incentius 2 o 3 previstos en l'article 13.

c) Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector. A l'efecte d'aquest reial decret, s'entén com a entitats o organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat. En cas de realitzar alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, es consideraran incloses en els programes d'incentius 2 o 3 previstos en l'article 13.

d) Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i estaran sotmesos als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) n ° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

e) Comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, quan no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat. En cas contrari, es consideraran incloses en els programes d'incentius 1, 2 o 3 previstos en l'article 13, en funció de l'àrea en què exerceixin la seva activitat.

8. Per al programa d'incentius 6, previst en l'article 13, es consideraran com a destinataris últims de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a la disposició de col·lectius vulnerables d'habitatges socials, sense que tal activitat, en el cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat econòmica a l'efecte de l'aplicació de la normativa europea d'ajudes d'estat, sense perjudici de l'aplicació de la resta de disposicions tant de dret nacional com de la Unió Europea, particularment les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i gestió tant del Mecanisme de Recuperació i Resiliència com del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

c) Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i les ajudes que percebin estaran sotmeses als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) n.° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

d) Comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

e) Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Público, quan es pugui excloure l'existència d'ajuda d'estat. Es considerarà que es pot excloure l'existència d'ajuda d'estat quan aquestes no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, siguin considerats serveis d'interès econòmic general, o quan les mesures manquin d'impacte sobre el comerç entre Estats membres en tenir un impacte purament local. En aquests casos, només podran rebre ajudes destinades a la realització d'instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, almenys, cinc anys des de la resolució de concessió d'ajuda corresponent.

9. En tots els programes d'incentius, els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, capítols i consells insulars, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents tant de l'administració local com autonòmica corresponent, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietaris d'instal·lacions del sector serveis o altres sectors productius que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les corresponents actuacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, havent de complir-se, en tot cas, el que es preveu pel paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Accions subvencionables Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d'incentius 3: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa d'incentius 4: realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d'incentius 5: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

Programa d'incentius 6: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.
Termini de realització El termini d'execució i de justificació de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 18 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió, d'acord amb l'article 16.8 del Reial decret 477/2021, de 29 de juny.
Dotació pressupostària 223.591.313,58 euros.
Quantia La quantia màxima de l'ajut sol·licitat es calcularà d'acord amb l'annex III del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, per a cada un dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables i de tipus de destinatari últim.
Lloc de presentació En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

a) Les persones jurídiques interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu aquesta convocatòria, si s'escau, mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

b) La identificació de la persona jurídica sol·licitant es farà mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

c) En el cas d'ens locals i la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics mitjançant l'Extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).


En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat).

a) Les persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu aquesta convocatòria, si s'escau, mitjançant Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat).

b) En el cas de persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica, la identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que es poden consultar a http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital.

c) En el cas de persones físiques, la presentació de les sol·licituds també es pot fer d'acord amb els supòsits que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

d) En el cas que les persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica hagin optat per presentar la seva sol·licitud a través d'un tercer, aquest tercer actuarà com les persones jurídiques descrites a l'apartat 9.2.1.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds per als programes d'incentius 1, 2 i 3 computa des del 15 de desembre de 2021 a les 9 hores i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

El termini de presentació de les sol·licituds per als programes d'incentius 4, 5 i 6 computa des del 10 de gener de 2022 a les 9 hores i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

En el cas que s'esgoti el pressupost assignat o de reassignació de pressupost, i sempre com a màxim fins al 31 de desembre de 2023, es podran registrar sol·licituds en condició de llista d'espera que seran ateses per rigorós ordre de presentació, supeditades al fet que es produeixin desistiments o revocacions de les sol·licituds d'ajudes previs que poguessin alliberar pressupost, o bé a la incorporació de pressupost nou a la convocatòria.

Les sol·licituds que estiguin a la llista d'espera perquè s'ha esgotat el pressupost disponible s'hauran d'haver presentat dins el termini que indica aquest article.
Normativa
 • Increment de dotació (DOGC núm 8854 de 14.02.2023)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm 8762 de 29.09.2022)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm 8677 de 27.05.2022)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 8572 de 28.12.2021)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8562 de 14.12.2021)
 • Bases reguladores (BOE 155 de 30.06.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.