Subvencions per a la promoció de la música (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.

No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Accions subvencionables

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a la formació.
Suport a l'organització d'activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en forma de seminaris, jornades, tallers i cursos.
En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general.
Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció.
Suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S'ha d'acreditar l'estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o espai d'exhibició corresponent.
Queden excloses les representacions posteriors de l'espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l'edició d'enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.

c) Suport a projectes globals.
Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació (tal com es defineix al punt 1.2.a), publicacions, producció (tal com es defineix al punt 1.2.b) i exhibició.
Per optar a aquesta modalitat, els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits esmentats en el paràgraf anterior.

Despeses subvencionables

a) Despeses dels professionals contractats, segons l'objecte del projecte (entre d'altres: professorat, conferenciants, ponents, músics, solistes, directors artístics, compositors, llibretistes, dissenyadors).

b) Despeses de l'equip directiu i de gestió, imputables a l'activitat objecte de la sol·licitud.
No són subvencionables les dietes del personal al marge d'aquelles que es trobin incloses en les nòmines o minutes / factures d'honoraris o caixets.

c) Despeses de producció: serveis tècnics professionals de so i il·luminació; lloguer d'espais on portar a terme l'activitat; lloguer d'espai d'assaig; lloguer de vestuari, quan es tracti de música escenificada; lloguer de partitures, instruments i altres elements imprescindibles per fer l'activitat. També són subvencionables les tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.

d) Despeses de difusió: presència a internet i xarxes socials; contractació d'anuncis publicitaris; elements de promoció de l'activitat (programes, cartells, publicacions i altres eines de difusió).

Requisits

a) Els sol·licitants han d'acreditar un mínim d'un any de trajectòria en l'àmbit de la música per poder optar a les modalitats a) (suport a la formació) o b) (suport a la producció) de la base 1.2.

b) Els sol·licitants han d'acreditar un mínim de dos anys de trajectòria en l'àmbit de la música per poder optar a la modalitat c) (suport a projectes globals) de la base 1.2.

c) L'activitat s'ha de dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya.

d) Les activitats s'han de dur a terme entre l'1 de novembre de l'any anterior de la concessió de la subvenció i el 31 d'octubre de l'any de concessió de la subvenció.

Característiques

Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

Dotació pressupostària

450.000,00 euros.

Quantia

1. La subvenció atorgada no pot ser superior al 40% del cost del projecte.

2. En el cas de la modalitat b) de la base 1.2 (suport a la producció), l'import màxim de la subvenció no pot superar els 15.000,00 euros.

3. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 2.500,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 2.500,00 euros.”

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 15 al 29 de març del 2022, tots dos inclosos.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 8695 de 23.06.2022)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8625 de 14.03.2022)
  • Segona Modificació de Bases específiques (DOGC núm. 8044 - 17.01.2020)
  • Modificació de Bases específiques (DOGC núm. 7573 - 07/03/2018)
  • Bases específiques (DOGC núm. 7293 - 24/01/2017)