Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats del sector de la música (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats dels sector de la música.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives del sector de la música.

Despeses subvencionables

a) Despeses de viatges de prospecció de mercats. Al projecte s'hi han de detallar l'objectiu del viatge de prospecció, l'agenda de visites i les dades dels contactes corresponents a l'efecte de la verificació posterior. Només s'accepten despeses del personal que desenvolupa les tasques d'internacionalització i cal especificar-ne el nom i els cognoms.

b) Despeses de viatges per assistir a fires internacionals. S'han de documentar amb l'acreditació de l'entrada a la fira. Només s'accepten despeses del personal que desenvolupa les tasques d'internacionalització i cal especificar-ne el nom i els cognoms.

c) Despeses del cost del lloguer d'estands i les acreditacions a fires internacionals que es desenvolupin de manera presencial o en format virtual. d) Despesa de personal contractat per desenvolupar les tasques d'internacionalització de l'empresa o l'entitat. Es pot imputar la despesa relativa a només un dels supòsits següents:

e) Despesa de contractació d'empreses de serveis per desenvolupar, de manera exclusiva, tasques d'internacionalització de l'empresa o l'entitat. Es pot imputar fins a un 80% de la despesa durant el període subvencionable i poden ser diverses empreses especialitzades en diferents mercats o segments comercials.

f) Despeses d'actuacions de promoció comercial.

g) Despeses de producció de material promocional comercial, físic o digital (creació i edició del contingut del material promocional) i despeses de contractació de publicitat, en qualsevol format, fora d'Espanya. El contingut del material ha de ser, com a mínim, en una llengua diferent del català i del castellà.

h) Despeses d'accions promocionals internacionals i a Espanya en xarxes socials i despeses de contractació de personal extern per dur-les a terme.

i) Despeses indirectes i generals en els termes que estableix la base general 5.4.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) Tenir un projecte d'internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d'octubre de l'any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d'octubre de l'any de concessió de la subvenció.

b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa convocatòria.

c) Les accions que corresponen al projecte d'internacionalització s'han de dur a terme fora de Catalunya i el projecte ha d'incloure com a mínim una acció fora del territori espanyol.

Dotació pressupostària

280.000,00 euros.

Quantia

La subvenció és com a màxim el 55 % del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 500,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 500,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o d'actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 15 al 31 de març del 2022, tots dos inclosos.

Normativa

  • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 8709 de 14.07.2022)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8625 de 14.03.2022)
  • 2a Modificació de Bases específiques (DOGC núm. 8603 de 10.02.2022)
  • Modificació de Bases específiques (DOGC núm. 8555 de 01.12.2021)
  • Bases específiques (DOGC núm. 8355 de 03.03.2021)
  • Observacions

    Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa, com a màxim, l'1 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.