Subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2022 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2022 (CLT013).

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme tota la seva activitat, o una part, en l'àmbit de la dansa.

b) Les agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l'apartat a) i la resta de les bases.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l'organització d'activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. També s'accepten les despeses generades per l'organització de formació en línia i en directe. En queden excloses la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques. Es pot imputar la despesa efectuada durant l'any de concessió de la subvenció.

b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de la nova creació, producció i estrena d'un espectacle de dansa professional (assajos, disseny d'escenografia, llums, vestuari, residències, etc.). Es pot imputar la despesa feta des de l'1 de setembre de l'any anterior al de concessió de la subvenció i fins al 31 de desembre de l'any de concessió de la subvenció, sempre que aquesta sigui una despesa directa de la producció per a la qual se sol·licita subvenció. No es considera la despesa generada per actuacions dutes a terme posteriorment a la data d'estrena, com ara despesa artística, tècnica, dietes i desplaçaments.

c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l'exhibició d'espectacles professionals: gires d'espectacles, de caràcter nacional i internacional, d'una mateixa producció o d'un repertori. Es pot imputar la despesa efectuada durant l'any de concessió de la subvenció.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitadores han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants poden presentar-se a més d'una modalitat de la base 1.1.

En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, els sol·licitants poden presentar com a màxim tres sol·licituds per a tres projectes professionals diferents, una per a cada projecte.

En el cas de les modalitats a) i c) de la base 1.1, poden presentar, com a màxim, una sol·licitud, amb un únic projecte, per a cada modalitat.

b) Les activitats de formació [modalitat a) de la base 1.1] han de ser presencials o formació en línia i en directe, de pagament, i s'han de dur a terme dins l'àmbit territorial de Catalunya.

S'entén que es fa des de Catalunya l'activitat formativa en línia quan l'origen de l'emissió de la formació es fa des de Catalunya.

c) En el cas de nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals [modalitat b) de la base 1.1], aquests s'han d'estrenar durant l'any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de deu representacions, tres de les quals han de ser a Catalunya, en un període màxim de divuit mesos després de la data d'estrena. No computen les actuacions fetes en locals d'assaig.

d) En el cas d'exhibició d'espectacles professionals [modalitat c) de la base 1.1], cal fer un mínim de deu representacions, de les quals com a mínim tres han de ser a Catalunya, durant l'any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d'aquests espectacles per als quals es demana subvenció.

Dotació pressupostària

350.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció és d'un màxim de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat seu.gencat.cat a l'apartat Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) utilitzant el sistema de signatura electrònica d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.

Les persones sol·licitants han de disposar d'un certificat digital emès per alguna de les entitats de certificació que el Consorci AOC hagi classificat com a vàlides per identificar ciutadania i empreses davant de les administracions públiques catalanes (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

Termini de presentació

El període per presentar les sol·licituds és del 15 al 30 de març de 2022.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 8625 de 14.03.2022)
  • Bases especifiques (DOGC núm. 8618 de 03.03.2022)