Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Canal Internacional (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Línia ICO Canal Internacional
Beneficiaris Inversió i LiquiditatAutònoms i empreses, tant domiciliades a Espanya com a l'estranger que tinguin almenys un 30% de capital d'empresa espanyola o "interès espanyol" i desitgin finançar les seves activitats empresarials i/o inversions, necessitats liquiditat a l'estranger.

Exportació a mitjà i llarg termini
Autònoms i empreses, tant domiciliades a Espanya com a l'estranger que tinguin almenys un 30% de capital d'empresa espanyola o "interès espanyol" i desitgin finançar les seves activitats empresarials i/o inversions, necessitats liquiditat a l'estranger.
Accions subvencionables Inversió i Liquiditat
Activitats empresarials i/o inversions fora d'Espanya.
Necessitats de liquiditat o despeses generals de l'activitat fora d'Espanya.

Exportació Mitjà i Llarg Termini:
Crèdit Subministrador.
Crèdit Comprador.
Finançament Complementari
Característiques Modalitat de l'operació: Tipus de contracte de finançament que acordin entre el client i l'entitat de crèdit.
Quantia Import màxim per client: No hi ha límit d'import.
Lloc de presentació Directament a través de les institucions financeres internacionals o bancs locals radicats fora d'Espanya amb els quals l'ICO té subscrits acords de col·laboració.
Termini de presentació Vigència: any 2022
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.