Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Internacional (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Línia ICO Internacional
Beneficiaris Tram I - Inversió i Liquiditat - Autònoms i empreses domiciliades a Espanya, o a l'estranger que compten almenys amb un 30% de capital d'empreses espanyola, que desitgin dur a terme activitats fora del territori nacional.

Tram II - Exportadors Mitjà i Llarg Termini - Empreses amb "interès espanyol* que desitgin exportar i necessitin sol·licitar finançament a mig termini.
Accions subvencionables Conceptes finançables:

Tram I Inversió i Liquiditat:
Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat fora del territori nacional.

Tram II Exportadors Mitjà i Llarg Termini:
- Crèdit Subministrador
- Crèdit Comprador
- Finançament Complementari
Característiques Modalitat:
Tram I – Inversió i Liquiditat
Préstec
Lísing
Línia de crèdit

Tram II – Exportadors i Mig i Llarg Termini
Préstec.
Quantia Import màxim per client: fins a 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per a Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per a Tram II, en una o diverses operacions.
Lloc de presentació Directament a través de les entitats de crèdit.
Termini de presentació Vigència: any 2022
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.