Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Garantia SGR/SAECA (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Línia ICO GARANTIA SGR/SAECA
Beneficiaris Autònoms, emprenedors i empreses (dins i fora del territori nacional) que disposin d'aval *SGR (Societat de Garantia Recíproca) o *SAECA (Societat Estatal de Caució Agrària).
Accions subvencionables Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.
Característiques Modalitat de l'operació: El finançament podrà formalitzar-se sota la modalitat de préstec o leasing o línia de crèdit.
Quantia L'import màxim per client i any és de 2 milions d'euros, en una o diverses operacions.
Lloc de presentació A la SGR, en SAECA o en qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb el ICO en aquest producte.
Termini de presentació Vigència: any 2022
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació:
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.