Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte Convocar les subvencions a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU.
Beneficiaris 1. Podran ser destinataris últims de les ajudes previstes en aquest reial decret, conforme al que s'estableix en aquest, i al que es disposi, en el seu cas, en les convocatòries que realitzin les comunitats autònomes, qualssevol dels subjectes que s'enumeren a continuació, per a cada tipologia d'actuació subvencionable, sempre que tinguin residència fiscal a Espanya:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.

c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis, que reuneixin els requisits establerts en l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.

d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació a incloure en el Programa.

e) Les empreses de serveis energètics (Esses), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar conforme al contracte que tinguin establert a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquest reial decret, havent d'acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

f) Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

g) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

2. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, capítols i consells insulars, les administracions de les comunitats autònomes, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes, per a promoure i gestionar la realització d'actuacions de rehabilitació energètica, com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries d'edificis que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme l'execució de les corresponents actuacions subvencionables previstes per aquest reial decret, havent de complir-se, en tot cas, el que es preveu pel paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Accions subvencionables Les actuacions subvencionables són les tipologies a) millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica i b) millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària per a tots els usos d'edificis complerts existents, opció A del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.
Requisits Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic a Catalunya de l'article 14 del Reial decret 691/2021.

Les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut hauran d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, que es justificarà mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual i el certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat després de la rehabilitació exclusivament amb les mesures per a les quals s'ha sol·licitat l'ajut. En el cas que l'edifici sigui dels compresos en l'article 4.3 b) d'aquesta Resolució, es demostrarà aportant una memòria justificativa.
Característiques Els ajuts es destinaran a actuacions en edificis complets existents a Catalunya, amb un o diversos dels usos següents:

a) Edificis d'habitatge unifamiliar

b) Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge

c) Edificis amb qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).
Termini de realització  Les actuacions subvencionables s'han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d'ajuts. El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 18 mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajut, d'acord amb l'article 20.6 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.
Dotació pressupostària 11.148.660,00 euros.
Quantia La quantia de les ajudes als destinataris finals s'estableix en l'annex I i annex IV d'aquest reial decret per a les actuacions subvencionables.
Lloc de presentació a) Les persones jurídiques interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu aquesta convocatòria, si escau, mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), segons el model normalitzat que consta en aquest tràmit.

b) La identificació de la persona jurídica sol·licitant es farà mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, que es poden consultar a

https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

c) En el cas d'ens locals, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics mitjançant l'Extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

d) La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronicaseu.html.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023 si no hi ha prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible, segons l'article 4 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm 8925 de 29.05.2023)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm 8677 de 27.05.2022)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 8649 de 19.04.2022)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8610 de 21.02.2022)
 • Bases reguladores (BOE 185 de 04.08.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.