Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Subvencions del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries de l'any 2021 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte d'aquesta Resolució és fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d'ajudes a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries a Catalunya per a les actuacions subvencionables descrites a l'article 13 del Reial decret 149/2021, de 9 de març, pel qual es regula el Programa d'ajudes a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries.
Beneficiaris - Les persones beneficiàries que poden acollir-se a aquestes ajudes es regulen a l'article 11 del Reial decret 149/2021, de 9 de març, sempre que tinguin residència fiscal a Espanya.

a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d'una explotació agropecuària.

b) Comunitats de regants i altres organitzacions la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia amb finalitat agropecuària.

c) Titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament de les quals calgui actualment el consum d'energia elèctrica.

d) Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l'autoritat competent, sempre que les inversions es dirigeixin exclusivament a l'àmbit d'aquestes organitzacions o associacions de productors agrícoles.

- Les persones beneficiàries de les ajudes que siguin empreses de naturalesa privada han de tenir el Codi nacional d'activitat econòmica (CNAE 2009) entre el 011 i el 016.

- Les persones beneficiàries que siguin titulars d'explotacions agràries han d'haver declarat les parcel·les a la Declaració única agrària 2021 (DUN 2021). 3.4 En el cas de les comunitats de regants, poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d'usuaris d'aigües, principalment vinculades al regadiu, que siguin corporacions de dret públic segons l'article 81 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, que siguin titulars d'infraestructures de regadiu i que disposin del dret d'aigua corresponent.
Accions subvencionables a) Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Consistirà en l'execució d'actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que redueixin el consum d'energia final i les emissions de CO₂.

b) Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. Consistirà en la realització d'actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d'energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que redueixin el consum d'energia final i les emissions CO2.
Termini de realització Les actuacions subvencionables s'han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d'ajut i el termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 12 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió, d'acord amb l'article 16.6 del Reial decret 149/2021, de 9 de març.
Dotació pressupostària L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.940.827,30 euros  que serà distribuït de la manera següent:

- Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu: 50% del pressupost disponible (970.413,65 €).


- Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries: 50% del pressupost disponible (970.413,65 €).
Quantia La quantia màxima de l'ajuda per a cadascuna de les tipologies de les actuacions és:

a) Per a l'actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) Per a l'actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. El 30% de la inversió elegible del projecte.

El cost elegible mínim és de 3.000,00 euros per sol·licitud, per sota del qual no s'admetran a tràmit les sol·licituds.

Aquests ajuts estaran sotmesos als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, i afecten la quantia de les ajudes per a cadascuna de les actuacions i tipus de destinatari últim i al caràcter incentivador de les ajudes que s'aplica a tots els destinataris últims de les ajudes.
Lloc de presentació Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat d'acord amb el procediment establert en l'annex 1 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2021, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

En el cas que s'esgoti el pressupost assignat o de reassignació de pressupost, i sempre abans del 31 de desembre de 2021, es podran registrar sol·licituds, en condició de llista d'espera, que seran ateses per rigorós ordre de presentació, supeditades al fet que es produeixin desistiments o revocacions de les sol·licituds d'ajudes previs que poguessin alliberar pressupost, o bé a la incorporació de pressupost nou a la convocatòria.

Les sol·licituds que estiguin a la llista d'espera perquè s'ha esgotat el pressupost disponible s'hauran d'haver presentat dins el termini que indica aquest article.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 8460 de 19.07.2021)
 • Reial Decret 149/2021 (BOE 59 de 10.03.2021)
 •  
  © 2013 Consell Comarcal del Gironès
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.