Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa Investigo", de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Trabajo y Economía Social
Objecte Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores de les subvencions del «Programa Investigo», d'acord amb la dotació pressupostària que s'assigni a tal fi. Constitueix una actuació inclosa en la Inversió 1, «Ocupació Jove», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, i per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal i les comunitats autònomes, seran les administracions executores i impulsaran i subvencionaran el «Programa Investigo», l'objecte del qual seran les subvencions regulades en la present norma, per a la contractació de persones joves demandants d'ocupació, de 16 o més anys i que no hagin complert trenta anys en el moment de començar la relació contractual, pels organismes de recerca i difusió de coneixements, universitats públiques, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, entitats públiques subjectes a dret privat i entitats privades sense ànim de lucre, juntament amb empreses que estiguin invertint en recerca i innovació pertanyents al sector públic o privat, en la realització d'iniciatives de recerca i innovació contemplades en aquesta norma.
Beneficiaris a) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

c) Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+i.

d) Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.

e) Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

f) Altres centres públics d'I+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que, en els seus estatuts o en el seu objecte social o en la normativa que els reguli, tinguin la I+D+i com a activitat principal.

g) Centres privats d'I+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, en els seus estatuts o en el seu objecte social o en la normativa que els reguli, la I+D+i com a activitat principal.

h) Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació contemplades en aquesta norma.

i) També podran ser entitats i centres beneficiaris, els centres d'I+D a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, i els centres públics de recerca agrària i alimentària de les comunitats autònomes, integrats en les Conselleries responsables de la recerca agroalimentària, participants en la Comissió Coordinadora de Recerca Agrària INIA-CCAA. Si algun d'ells manqués de personalitat jurídica pròpia, constarà com a beneficiària l'administració pública a la qual pertanyi.
Accions subvencionables Les activitats objecte de les ajudes emmarcades en aquesta ordre es desenvoluparan per les persones capacitades per a dur a terme projectes de recerca en qualitat d'investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en I+D+i, així com, en el seu cas, el personal de suport a la recerca, facilitant la seva inserció laboral tant en el sector públic com en el privat per a contribuir a incrementar la competitivitat de la recerca i la innovació. Com a personal de suport subvencionat es podrà contractar fins a un 10 per cent del total de llocs de treball oferts, excloent-se en tot cas els treballs de suport administratiu.

Les iniciatives d'innovació i recerca i les dels departaments d'I+D+i es desenvoluparan preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda (energies renovables, tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), així com digitalització de serveis i «data science».
Despeses subvencionables Les subvencions a atorgar per a la contractació es destinaran al finançament dels costos laborals i salarials, incloent la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social, de les persones joves que siguin contractades per al desenvolupament i execució de les iniciatives de recerca i innovació del «Programa Investigo». La durada dels contractes a subvencionar serà d'un mínim de 12 mesos. La durada de la subvenció serà d'un màxim de dos anys.
Requisits Els contractes objecte de subvenció, que hauran de ser a temps complet, es realitzaran conforme a la normativa laboral. No es podran contractar persones joves que hagin exercit qualsevol tipus de lloc de recerca en la mateixa entitat, empresa o grup d'empreses en el termini de 6 mesos immediatament anteriors.
Normativa
  • Correcció de Bases reguladores (BOE 296 de 11.12.2021)
  • Bases reguladores (BOE 277 de 19.11.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.