Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Bases reguladores i Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Aquest reial decret té per objecte l'establiment de les bases reguladores de la concessió de subvencions a programes de suport per a la realització d'inversions que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia a través d'actuacions de millora en els sistemes de gestió de fems en explotacions ramaderes, la modernització i transformació integral d'hivernacles d'hortalisses, flor tallada i planta ornamental, la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries i l'aprofitament energètic de subproductes ramaders i biomassa agrícola, així com el foment de l'aplicació d'agricultura i ramaderia de precisió i tecnologies 4.0.

El reial decret estableix, així mateix, la distribució territorial del pressupost a les comunitats autònomes per a l'exercici 2021.

Així, l'objectiu d'aquestes subvencions és el de millorar la sostenibilitat, la competitivitat i la resiliència del sector agroalimentari des del punt de vista econòmic, mediambiental i social, en, almenys, 5.000 explotacions, que han completat projectes relacionats amb l'agricultura de precisió, l'eficiència energètica, l'economia circular i l'ús d'energies renovables, en el segon trimestre de 2026.
Beneficiaris Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions ramaderes sempre que tinguin la consideració de PIMES.

b) Quan es tracti d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent, que integrin, un mínim de cinc titulars d'explotació sempre que tinguin la consideració de PIMES. No obstant això, aquest número serà de tres en el cas de les illes Canàries i les Illes Balears en atenció a les condicions d'insularitat.

c) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d'explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.

d) Centres gestors de fems sempre que tinguin la consideració de PIMES.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles

a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, productores d'hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle, que siguin titulars d'una explotació agrícola.

b) Quan es tracti d'inversions col·lectives, persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, que integrin un mínim de cinc titulars d'explotació i qualsevol organització de productors de fruites i hortalisses, cooperativa o societat agrària de transformació reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual són titulars d'una explotació agrària de producció d'hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'una explotació agrícola o ramadera.

b) Quan es tracti d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre que integrin un mínim de cinc titulars d'explotació i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d'una explotació agrícola o ramadera.

c) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d'explotacions agrícoles i ramaderes concretes, que hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.

Programa de suport per a l'aplicació d'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions ramaderes i/o agrícoles sempre que tingui la consideració de PIMES.

b) Persones físiques o jurídiques que prestin serveis agraris, entenent per tals els qui desenvolupin activitats econòmiques inscrites en l'epígraf 911, en el 912 o en el 851 en l'Impost d'activitats Econòmiques sempre que tingui la consideració de PIMES.

c) Quan es tracti d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes previstos en l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre que integrin un mínim de cinc titulars d'explotació sempre que tinguin la consideració de PIMES i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d'una explotació agrícola i/o ramadera.

d) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que els projectes d'inversió es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d'explotacions concretes que tinguin la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.
Accions subvencionables Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia

a) Actuació 1-Millora de l'eficiència mediambiental de les instal·lacions d'emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes: consistirà en la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 10 relacionades amb l'adaptació o cobriment de les basses/dipòsits exteriors de fems nous o existents amb o sense aprofitament energètic en la pròpia explotació, que redueixin les emissions d'amoníac, gasos efecte d'hivernacle i gasos contaminants.

b) Actuació 2-Millora de la gestió i aprofitament dels fems: consistirà en la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 10 relacionades amb l'emmagatzematge, tractament o valorització de les dejeccions ramaderes que no comportin un augment d'emissions d'amoníac, gasos efecte d'hivernacle i gasos contaminants.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles

a) Actuació 1-Transformació integral: La transformació integral de l'hivernacle consistirà en la demolició d'un hivernacle preexistent i la seva substitució per un altre hivernacle que compleixi les característiques mínimes establertes en l'annex II i la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 16.

La superfície d'hivernacle substitutiu podrà superar a la del substituït en el cas que l'increment sigui necessari per a aconseguir la «superfície mínima» indicada en l'annex II, o per a incorporar àrees de la mateixa parcel·la, susceptibles de ser hivernades que abans de la intervenció tinguessin usos secundaris, com ara: camins, basses, instal·lacions elèctriques o altres instal·lacions no productives associades a l'hivernacle substituït.

b) Actuació 2-Modernització: Consistirà en la realització d'una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l'article 16, en un hivernacle preexistent, havent de reunir l'hivernacle resultant almenys les característiques mínimes establertes en l'annex II. La superfície de l'hivernacle modernitzat podrà superar a la del preexistent només en el cas que l'increment sigui necessari per a aconseguir la «superfície mínima» indicada en l'annex II.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Actuació 1-Millora de l'eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes. No es consideraran instal·lacions auxiliars les relacionada amb els equips de bombament i reg en la pròpia explotació.

b) Actuació 2-Valorització energètica de fems i de biomassa agrícola:
1r Inversions en plantes de biogàs de petita capacitat.
2n Mesures en matèria de gestió de biomassa agrícola amb destinació final energètica.

Programa de suport per a l'aplicació d'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

Seran inversions elegibles els projectes que contemplin l'adquisició de llicències de programari, maquinària i equips agraris inclosos en el llistat que publiquin les comunitats autònomes en les corresponents convocatòries, conforme al que s'estableix en l'annex III d'aquest reial decret. Els equips hauran de complir amb, almenys, un dels requisits mínims indicats per a cada cas en l'annex III.
Despeses subvencionables a) Els costos de disseny, redacció i direcció del projecte.

Tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda.

En cap cas s'admetrà que tals despeses superin el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 10.000 euros per expedient.

b) Els costos d'execució de les obres i instal·lacions, incloent obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

c) La inversió en béns, equips i materials de nova adquisició.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs.
Termini de realització Els programes de suport per a l'impuls a la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia, que es contenen en aquest reial decret, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estaran en vigor des de l'endemà de la publicació d'aquest reial decret en el “Butlletí Oficial de l'Estat” fins al 30 d'abril de 2024.
Dotació pressupostària 102.758.752,72 euros per a l'exercici 2021.
Quantia Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia

La intensitat màxima de les ajudes serà, amb caràcter general, d'un 50% del cost elegible excepte en el cas dels beneficiaris contemplats en l'article 8.2, el límit màxim del qual s'estableix en un 25%. Aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 8.1 c) o aquelles els beneficiaris de les quals tinguin la condició de joves agricultors.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles

a) Per a les inversions de tipus productiu:
Límit màxim: 40% del cost elegible.

b) Per a les inversions de tipus no productiu:
Límit màxim: 65% del cost elegible.

Aquests límits podran incrementar-se en 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives o d'inversions els beneficiaris de les quals tinguin la condició de joves agricultors.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Per a les inversions corresponents a l'actuació 1:
Límit màxim: 30% del cost elegible.

b) Per a les inversions corresponents a l'actuació 2:
Límit màxim: 45% del cost elegible.

Programa de suport per a l'aplicació d'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

La intensitat màxima de l'ajuda serà del 40% dels costos elegibles.

No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l'article 22.1 d) o de beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors.
Normativa
 • Modificació de Real Decreto 948/2021 (BOE 117 de 17.05.2023)
 • Correcció d'errors de Real Decreto 948/2021 (BOE 186 de 04.08.2022)
 • Bases reguladores complementades (DOGC núm. 8648 de 14.04.2022)
 • Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 • Observacions Correspon a les comunitats autònomes la convocatòria de les ajudes.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.