Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida (Extracte del RD)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Aquest reial decret té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a favor de les explotacions agràries de titularitat compartida, en els termes establerts en aquest reial decret, amb la finalitat de contribuir al pagament de les quotes de la Seguretat Social a les quals els seus titulars es troben obligats.

Així mateix, estableix la convocatòria d'aquestes ajudes per a l'any 2021.

Es convoquen en règim de concessió directa, per a l'exercici 2021, subvencions a favor de les explotacions agràries de titularitat compartida, en els termes establerts en el present reial decret, amb l'objectiu de contribuir al pagament de les quotes corresponents de la Seguretat Social que han d'abonar els titulars d'aquesta.
Beneficiaris Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquest reial decret les explotacions agràries de titularitat compartida que es trobin inscrites en situació d'alta en el Registre d'explotacions agràries de titularitat compartida del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Dotació pressupostària 1.000.000,00 euros.
Quantia La quantia màxima anual que es podrà atorgar a cada entitat beneficiària no podrà superar els 1.500 euros en cada exercici.
Termini de presentació La sol·licitud de l'ajuda a les explotacions s'entendrà realitzada pel mer fet d'estar inscrites en situació d'alta en el Registre d'explotacions agràries de titularitat compartida del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació amb un mes d'antelació a la data en què es publiqui l'extracte d'aquesta convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa
 • Extracte del RD (BOE 237 de 04.10.2021)
 • Bases i Convocatòria (BOE 233 de 129.09.2021)
 • Observacions Les entitats presentaran la documentació prevista en el Reial decret 819/2021, de 28 de setembre, o la renúncia a la subvenció, en el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació del present extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.