Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (Convocatòria)

Organisme atorgant

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Objecte

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquest sector del programa següent:

- Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts:

- Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

- Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Termini de realització

El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2021.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Dotació pressupostària

2.300.000,00 euros

Quantia

La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada.

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Termini de presentació

Del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021.

Normativa

  • Modificació d'imports (DOGC núm. 8549 de 23.11.2021)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8514 de 01.10.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8404 de 07.05.2021)
  • Observacions

    Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 14. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.