Beques de Col·laboració en Departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-2022 destinades a alumnes que vagin a finalitzar els estudis de Grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Objecte

És objecte d'aquesta convocatòria promoure la iniciació en tasques de investigació dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de Grau o de segon cicle o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-se en tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 2.400 Beques de Col·laboració per al curs 2021-2022, amb la distribució que es recull en l'Annex a aquesta Resolució.

Beneficiaris

Podran obtenir la beca col·laboració dels estudiants universitaris de Grau o de segon cicle que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditin que consten en el seu expedient acadèmic els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat o màster oficial.

b) Estar matriculat en el curs 2021-2022 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li resten per a finalitzar els seus estudis.

c) En el cas dels estudiants de Grau trobar-se cursant els últims crèdits per completar els requisits per a l'obtenció del títol, i haver superat 180 crèdits. al cas d'estudiants de cicles, haver superat tot el primer cicle i, almenys, el 45 per cent dels crèdits que integren el segon cicle, amb excepció dels estudiants de Medicina que hauran d'haver superat el 60 per cent dels mateixos.

d) Tenir com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el paràgraf anterior la que s'assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:
7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics
7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a Ciències Socials i Jurídiques
7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut i
8,00 punts per a la branca d'Arts i Humanitats

En el cas dels estudiants d'universitats que imparteixin exclusivament ensenyaments no presencials, podran obtenir la beca de col·laboració que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més de complir el requisit establert en l'apartat 1 a) d'aquest article, acreditin que estan matriculats en ensenyaments de Grau i han superat, almenys, 180 crèdits, sempre que tinguin les qualificacions mitjanes exigides en el punt anterior o que estan matriculats en ensenyaments de Llicenciatura o Enginyeria Superior i que han superat tot el primer cicle i, almenys, el 45 per cent dels crèdits que integren el segon cicle.

Així mateix, podran obtenir la beca col·laboració dels estudiants universitaris de primer curs de Màsters oficials que a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditin que consten en el seu expedient acadèmic els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Màster oficial o de doctor.

b) Estar matriculat en el curs 2021-2022 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.

c) Haver obtingut en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster, la nota mitjana establerta en l'apartat 1 de aquest article en funció de la branca de coneixement de procedència.

Característiques

Els beneficiaris, entre d'altres obligacions, hauran de prestar la seva col·laboració a raó de tres hores diàries durant 7 1/2 mesos a comptar de la data d'incorporació a la destinació corresponent, en els termes recollits en el projecte de col·laboració en la universitat en què està matriculat en el curs 2021-2022.

Dotació

La dotació total i única de la beca per a cada un dels beneficiaris serà de 2.000 euros.

Requisits

Els sol·licitants han de presentar un projecte de col·laboració a desenvolupar dins d'alguna de les línies de investigació en curs dels departaments universitaris.

L'esmentat projecte haurà de definir les tasques a realitzar, descrivint de forma expressa l'impacte formatiu complementari que el desenvolupament del mateix tindrà en algunes de les competències associades a les matèries troncals o obligatòries de la titulació que el sol·licitant es troba cursant i haurà de venir avalat pel grup de recerca receptor o el departament on es vagi a desenvolupar.

Lloc de presentació sol·licituds

La sol·licitud s'haurà d'omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l'adreça https://sede.educacion.gob.es en l'apartat corresponent a "Tràmits i Serveis".

Termini de presentació sol·licituds

Fins al 30 de setembre de 2021, inclòs.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 132 03.06.2021)
  • Bases reguladores (BOE 142 de 15.6.2005)