Ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Objecte

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

Beneficiaris

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021.

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

Les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021.

Requisits

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

Les persones sol·licitants han de complir, entre altres, els requisits següents:

a) Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021

b) Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
A efectes d'aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (complerta, reduïda....)

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

(...)

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

- Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021

- Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i ha de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.

- A efectes d'aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (complerta, reduïda....)

Quantia

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

AJUTS EXTRAORDINARIS PER DONAR SUPORT ALS COL.LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL EN ERTO DE LES PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.

L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

Normativa

  • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 8345 de 19.02.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8336 de 08.02.2021)