Tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia  per  a l'ajut extraordinari adreçat a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació extraordinària més baixes.

Beneficiaris

a) Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

b) Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisits

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.  La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

b) Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l'1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l'apartat 2 de l'article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.

Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que s'hagi decidit per l'empresa la suspensió de contractes, d'acord amb del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, el Reial Decret 24/2020 de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial i el Reial decret 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a l'apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d'un ERTO dins del mateix període indicat.

d) Complir  els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Característiques

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.  El dret de la persona interessada a percebre l'ajut no neix fins al  moment en que es dicti la resolució d'atorgament corresponent. 

Lloc de presentació

Exclusivament per mitjans telemàtics, a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. Únicament, en casos excepcionals d'impossibilitat tècnica per tramitar la inscripció prèvia, s'informarà dels mitjans alternatius per fer-ho en l'espai del tràmit publicat a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d'emplenar el formulari disponible a l'espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l'ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.

Termini de presentació

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Normativa

Inscripció prèvia (DOGC núm. 8336 de 08.02.2021)