Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Red.es Acelera (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Línia ICO Red.es Acelera
Beneficiaris Podran sol·licitar aquest finançament els beneficiaris d'ajudes de les convocatòries publicades per Red.es.

A títol indicatiu, podran ser Clients les següents persones jurídiques que estiguin vàlidament constituïdes a Espanya:

•Empreses.

•Fundacions, associacions (incloent federacions, confederacions o unions d'aquestes) i col·legis professionals.

•Les entitats locals, Comunitats Autònomes uniprovincials i Ciutats Autònomes.

•Les Universitats públiques i privades i els seus instituts universitaris

•Organismes Públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

•Altres centres públics d'I+D: Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a la Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.

•Centres tecnològics i Centres de suport a la innovació tecnològica que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.
Accions subvencionables Projectes per als quals s'aprovi la concessió d'ajudes per Red.es, a títol indicatiu, els següents:

1.Projectes de desenvolupament experimental que podran incloure la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot , l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats en tecnologies com ara:

a) Intel·ligència Artificial, Internet de les Coses (IoT); tecnologies 5G; tecnologies de processament massiu de dades i informació; computació d'alt rendiment; computació en el núvol; processament de llenguatge natural; ciberseguretat; biometria i identitat digital; Blockchain; robòtica; intel·ligència artificial; realitat virtual i augmentada; efectes especials i simulació; micro/nanoelectrónica; Impressió 3D- Fabricació additiva.

b) Continguts digitals: posada a la disposició de dades de manera massiva i en formats reutilitzables, videojocs, animació digital, música, cinema i vídeo, continguts audiovisuals, publicacions digitals, publicitat digital, xarxes socials i aplicacions mòbils.

2.Projectes que fomentin desenvolupament, impuls i adopció de tecnologies digitals, que possibilitin l'estímul de la demanda, així com el desenvolupament de projectes tractors i l'emprenedoria en l'àmbit tecnològic
Característiques Modalitat de l'operació
El finançament es formalitzarà sota la modalitat de préstec.

El client podrà triar entre un tipus d'interès fix o variable.
Quantia Import màxim Fins al 100% de l'import del projecte, menys l'import del pagament bestreta realitzada de la ajuda, en cas de sol·licitar-se.
Lloc de presentació En qualsevol de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.
Termini de presentació La Línia estarà fins a vigent fins al 31 de març de 2024.
Normativa Convocatòria
Observacions Ajuda de Red.es
Una vegada que el client realitzi el projecte, Red.es verificarà la justificació del mateix per a obtenir una ajuda que es correspondrà amb la despesa efectivament realizado.la ajuda s'abonarà al client minorant el principal pendent del préstec que tingui formalitzat amb l'Entitat de Crèdit. En el cas que hagi sol·licitat i obtingut el pagament anticipat de l'ajuda, se li abonarà descomptant la bestreta. Si després d'aplicar l'ajuda a la minoració del principal del préstec, existís un romanent de l'import d'aquesta, per ser superior al saldo viu de l'operació, s'abonarà aquest import en el compte del client.

Si necessita ampliar aquesta informació: Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.