Ajuts per pagar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica pel 2021 (Bases)

Organisme atorgant

AJUNTAMENT D'OLOT

Objecte

La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 d’octubre de 2020, va aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2021, en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s’organitzà al 2019, en el marc de la Fira de Sant Lluc.

Les bases es poden consultar a la web de l’Ajuntament d‘Olot i del Consorci Dinàmig.

De conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, aquestes bases s’exposen a informació pública pel termini de vint dies als efectes de poder-hi presentar al·legacions; en el ben entès que de no haver-n’hi s’entendran aprovades definitivament.

L’anunci d’aprovació definitiva de les bases i de l’obertura de la convocatòria es publicarà al BOP de Girona.

Normativa

Aprovació inicial de Bases (BOP Girona 210 de 02.11.2020)