Subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts o espectacles previstos en festivals de música cancel·lats durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin el seu lloc d'actuació principal a Catalunya, que realitzin activitats culturals remunerades i que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música.

Requisits

a) S'ha d'acreditar de manera fefaent els concerts o espectacles per als quals havia estat contractada o als quals s'havia compromès.

b) Les activitats que donen dret a l'ajut han d'haver estat cancel·lades o bé ajornades més enllà del 31 de desembre del 2020.

c) Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres departaments de la Generalitat o d'altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts.

d) Aquestes subvencions són incompatibles amb la línia de subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19, publicada mitjançant la Resolució CLT/1028/2020, de 13 de maig (DOGC 8135, de 18.5.2020) i modificada per la Resolució CLT/1258/2020, de 5 de juny (DOGC 8151, de 10.6.2020).

e) Els concerts o espectacles cancel·lats que s'havien previst realitzar poden ser tant de dins de Catalunya com de fora.

Dotació pressupostària

4.000.000 euros.

Quantia

S'estableix en base al 40% del cost del caixet de cada concert o espectacle cancel·lat que estava previst dins del marc d'un festival de música.

La pèrdua d'ingressos subvencionable correspon a l'import que es preveia ingressar pel concert o espectacle cancel·lat, previst dins del marc d'un festival de música, i, específicament, els honoraris de caixet i s'exclouen els relatius a la fitxa tècnica.

Els honoraris de caixet per cada concert o espectacle cancel·lat no poden superar els 8.000 euros.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 8252 de 22.10.2020)

Observacions

Les persones beneficiàries han de presentar, abans de 31 de gener de 2021, un document en què declarin que els concerts o espectacles corresponents no s'han reprogramat durant el 2020.