Mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (Decret Llei 26/2020)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament de la Presidència

Objecte

Capítol 1
Mesures en matèria de salut

Capítol 2
Mesures administratives

Capítol 3
Mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal

Disposicions addicionals
Primera
Manteniment de la vigència de determinats preceptes i actes de desenvolupament

1.Es declaren vigents les disposicions següents dictades durant l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març:

- L'article 11 i la disposició addicional segona del Decret llei 7/2020, 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, en la redacció donada per l'article 3 d'aquest Decret llei.

- Els articles 5, 6 i la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

- La disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries.

- L'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.

2. Durant l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la Covid-19, roman vigent la simplificació regulada pels òrgans corresponents dels tràmits procedimentals de caràcter economicofinancer amb relació a les actuacions derivades de procediments administratius susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera que s'hagin de dur a terme de forma presencial i/o amb documentació original, per als quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics, d'acord amb l'establert a la disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries.

3. Les disposicions normatives de rang inferior, els acords de govern, les instruccions i resolucions dictades en desenvolupament de les disposicions legals que d'acord amb el present Decret llei mantenen la seva vigència, es mantenen igualment vigents fins que ho faci la disposició que desenvolupen, sens perjudici de la seva modificació o derogació.

Segona
Ajuts en suport l'ocupació

En relació a la convocatòria per a l'any 2020 de la Línia 2 dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, regulada mitjançant l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, i en el cas que el nombre de sol·licituds que compleixen els requisits fixats superi la quantia prevista en la partida pressupostària establerta en la convocatòria esmentada s'ha d'aplicar, per a la concessió de la subvenció, la puntuació obtinguda en la Resolució de concessió de la subvenció corresponent a la convocatòria de l'any 2020 de les subvencions del Programa 1, regulat mitjançant l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, fins exhaurir el pressupost establert en la convocatòria, i per tant, s'han de prioritzar l'atorgament de les subvencions dels expedients segons aquesta puntuació.

Normativa

Bases reguladores (DOGC núm. 8161 de 24.06.2020)