Ajudes a dones esportistes pel 2020 (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

Ajudes dirigides a facilitar la conciliació de la vida esportiva i personal a dones esportistes amb llicència federativa en vigor per maternitat, conciliació de la vida esportiva i familiar i/o formació acadèmica reglada.

Per a això es finançaran les situacions descrites a continuació:

1.- Ajudes a dones que tinguin la consideració d'esportistes d'alt nivell (DAN) per naixement, adopció o acolliment durant l'any 2019.

2.- Ajudes a dones esportistes DAN i/o integrants d'equips nacionals, per a conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills/as menors de tres anys matriculats en centres educatius infantils o a càrrec de personal cuidador, l'any 2020.

3.- Ajudes a dones esportistes DAN i/o integrants d'equips nacionals, per a formació acadèmica reglada referida al curs acadèmic 2019-2020.

Beneficiaris

Podran resultar beneficiàries de les ajudes convocades per mitjà de la present Resolució aquelles esportistes que compleixin els següents requisits:

1. En tots els casos: Llicència federativa en vigor en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit haurà de ser acreditat per part de la Federació.

2. En el supòsit de naixement, acolliment o adopció: Hauran d'ostentar la consideració d'esportistes d'alt nivell (DONEN), en virtut del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, havent de complir aquest requisit en el període comprès entre el primer dia de l'any en què va tenir lloc el naixement/adopció/acolliment del fill/a i el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. En els supòsits de conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills/as menors de tres anys i de formació acadèmica reglada: Hauran d'acreditar que són esportistes d'equip nacional amb un mínim de 10 internacionalitats o haver participat en Campionats d'Europa, Campionats del Món o Jocs Olímpics o Paralímpics representant a Espanya en qualsevol de les seves categories, en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, mitjançant certificat expedit per la seva Federació.

Dotació pressupostària

260.000 € a ajudes socials dones esportistes.

En primer lloc, s'atendran en la seva totalitat les sol·licituds per a ajudes per naixement, adopció o acolliment, presentades d'acord amb l'apartat primer.1.

En segon lloc, s'atendran així mateix en la seva totalitat, les sol·licituds per conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills menors de tres anys, presentades de conformitat amb l'apartat Primer.2.

Finalment, amb la quantitat restant, s'atendran les sol·licituds per a formació oficial acadèmica reglada, presentades a l'apartat primer.3.

Lloc de presentació

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible en l'adreça electrònica: https://sede.csd.gob.es, i haurà de dirigir-se a la Direcció General d'Esports del CSD. Tant el model de sol·licitud com els documents que han d'acompanyar a aquesta, es troben disponibles en aquesta seu electrònica, apartat núm. 202439 del Catàleg de Tràmits.

Les sol·licituds presentades telemàticament hauran d'estar signades electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital corresponent a la sol·licitant i reconegut segons el que es disposa en l'article 10 de la Llei 39/2015. La Seu emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de l'escrit, sol·licitud o comunicació, que podrà ser arxivat o imprès per la interessada.

Termini de presentació

15 dies comptats a partir del següent a la publicació al BOE de l'extracte de la Resolució de convocatòria.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 163 de 10.06.2020)
  • Correcció d'errades en Bases reguladores (BOE 314 de 31.12.2012)
  • Bases reguladores (BOE 301 de 15.12.2012)