Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Reial Decret 558/2020, de 9 de juny, pel qual es modifiquen diferents reials decrets que estableixen normativa bàsica de desenvolupament de reglaments de la Unió Europea en matèria de fruites i hortalisses i vitivinicultura (Modificacions)

Organisme atorgant MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Objecte Article primer.
Modificació del Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.

Article segon.
Modificació del Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.

Article tercer.
Modificació del Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

Article quart.
Modificació del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.


Disposició transitòria primera.

Aplicació retroactiva de les mesures d'aquest reial decret. 1. No obstant això el que es preveu en la disposició final segona d'aquest reial decret, el que es disposa en l'article primer i en l'apartat 3 de la disposició addicional que incorpora l'apartat sis de l'article segon seran aplicable des del 15 d'abril de 2020.

2. Les modificacions introduïdes en la mesura de promoció en mercats de tercers països en l'article quart s'aplicaran a les sol·licituds presentades abans del 15 de gener de 2019 i següents.


Disposició transitòria segona. Aplicació retroactiva de les mesures d'aquest reial decret en matèria de reestructuració i reconversió de vinyes.

1. A les sol·licituds d'ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes aprovades conformement al Reial decret 5/2018, de 12 de gener, i al Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, en la seva redacció originària i en la donada pel Reial decret 608/2019, de 25 d'octubre, també els seran aplicable les disposicions establertes en l'article quatre del present reial decret.

2. Sense perjudici de l'anterior, els beneficiaris d'ajudes l'execució i la sol·licitud de pagament de les quals estava prevista en l'exercici FEAGA 2020 i que, a causa de la crisi sanitària i al període d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel COVID-19, requereixin retardar l'execució i sol·licitud de pagament a l'exercici 2021, hauran de comunicar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma el canvi d'exercici financer de pagament, perquè en prengueu coneixement, degudament justificat, i a tot tardar abans de la data límit del 31 de juliol per a presentar la sol·licitud de pagament de les operacions en l'exercici FEAGA 2020.

3. La data de comunicació de finalització i pagament d'operacions per a totes les comunitats autònomes, en nom de l'interès general i per a l'exercici 2020, serà el 31 de juliol.

4. La data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda per a la reestructuració i reconversió de vinyes en la convocatòria 2020, per a totes les comunitats autònomes que hagin vist afectats els seus terminis de convocatòria 2020 a conseqüència de la suspensió de terminis establerts pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, serà, en nom de l'interès general, el 15 de juny de 2020, tret que la comunitat autònoma estableixi una data anterior a aquesta.

5. En el cas de les comunitats autònomes que convoquin per a 2020 ajudes a la reestructuració i reconversió de vinyes una vegada finalitzat el període d'alarma, la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda per a la convocatòria 2020 establerta en el seu corresponent normativa, finalitzarà, en nom de l'interès general, com a màxim el 15 de juny de 2020.

6. Excepcionalment i a causa de la situació originada per escenari actual d'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, el termini establert de remissió per les comunitats autònomes de les necessitats de finançament a què es refereix l'apartat 1 de l'article 33 per a l'any 2020, s'amplia fins al 30 de juny de 2020.
Normativa Reial Decret 558/2020, de 9 de juny (BOE 163 de 10.06.2020)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.