Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi (Reial Decret 557/2020)

Organisme atorgant MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, Y ALIMENTACIÓN
Objecte a) Aplicar, en el sector del vi, el Reglament Delegat (UE) 2020/592 de la Comissió de 30 d'abril del 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions de Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell per a fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes.

b) Aplicar el Reglament d'Execució (UE) 2020/600 de la Comissió de 30 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen excepcions al Reglament d'Execució (UE) 2017/892, al Reglament d'Execució (UE) 2016/1150, al Reglament (UE) 2015/1368 i al Reglament d'Execució (UE) 2017/39 pel que fa a determinades mesures per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.

c) Regular una mesura d'aplicació en totes les campanyes, en aplicació de l'article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i es fixen els requisits i el contingut d'una norma de comercialització en el sector del vi.

d) Modificar el Quadre B de l'annex I b del Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola.

e) Incorporar una regla addicional en el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, sobre el volum d'alcohol en subproductes.
Beneficiaris CAPÍTOL I
Destil·lació de vi en cas de crisi


Els beneficiaris de les ajudes de destil·lació de crisi seran els destil·ladors autoritzats de productes vitivinícoles que transformin vi en alcohol.

CAPÍTOL II
Ajuda per a l'emmagatzematge privat de vi en casos de crisis

Els beneficiaris de les ajudes d'emmagatzematge privat seran les empreses vitivinícoles que produeixin vi amb DOP i vi amb IGP.

CAPÍTOL III
Collita en verd


Es podran acollir a l'ajuda a la collita en verd els viticultors inscrits en alguna DOP, per a aquelles parcel·les de vinya registrades en aquesta DOP que es destinin a la producció de raïm per a vinificació.
Accions subvencionables CAPÍTOL I
Destil·lació de vi en cas de crisi


S'estableix una ajuda a la destil·lació de crisi, voluntària, per a vi a granel amb grau alcohòlic mínim d'11% en volum produït en territori nacional, en la campanya 2019-2020.

El volum inicial de vi que rebrà ajuda a la destil·lació serà de 2 milions d'hectolitres, dels quals 0,5 Mhl seran de vins emparats per una Denominació d'Origen Protegida (DOP) i 1,5 Mhl per a la resta de vins.

Excepcionalment, podran ser objecte de destil·lació els vins basi per a la DOP Cava amb un contingut alcohòlic mínim de 9,5% en volum.

CAPÍTOL II
Ajuda per a l'emmagatzematge privat de vi en casos de crisis

S'estableix una ajuda a l'emmagatzematge privat voluntari de 2 milions d'hectolitres de vi amb DOP.

Així mateix, s'estableix una ajuda a l'emmagatzematge privat voluntari de 250.000 hectolitres de vi amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

CAPÍTOL III
Collita en verd


En aplicació de l'article 47 de Reglament (UE) n° 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, s'estableix una ajuda de 10 milions d'euros a abonar en els exercicis pressupostaris 2020 i 2021 per a la collita en verd de la verema 2020 de parcel·les completes de vinya emparades per una DOP, dels quals 4 milions d'euros s'abonaran amb càrrec a l'exercici 2020 i la resta amb càrrec a l'exercici 2021.

L'esmentada ajuda es podrà concedir en les comunitats autònomes que així ho sol·licitin al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a tot tardar el 14 de juny de 2020.
Quantia CAPÍTOL I
Destil·lació de vi en cas de crisi

L'import de l'ajuda a pagar als destil·ladors autoritzats per a la destil·lació de crisi està establerta en 0,40 €/litre de vi destil·lat per al vi amb DOP, i de 0,30 €/litre de vi destil·lat per a la resta de vins.

Aquest import es veurà incrementat en 0,005 €/l de vi per a aquells volums de vi per als quals la distància entre el magatzem d'origen del vi i la destil·leria de destí se situï entre els 150 i els 300 quilòmetres, i en 0,01 €/l de vi per a aquells volums de vi per als quals hi hagi més de 300 quilòmetres de distància entre el magatzem d'origen del vi i la destil·leria de destí.

CAPÍTOL II
Ajuda per a l'emmagatzematge privat de vi en casos de crisis


L'ajuda està establerta en 0,027 €/hectolitre i dia de vi emmagatzemat.

L'ajuda esmentada en l'apartat 1 serà per a un mínim de 50 hectolitres per sol·licitant amb caràcter general.

CAPÍTOL III
Collita en verd


L'ajuda a la collita en verd es calcularà sumant una compensació pels costos directes de destrucció o eliminació dels raïms i una altra per la pèrdua d'ingressos vinculada a la destrucció o l'eliminació d'aquests, havent-se d'ajustar al que s'estableix en l'article 9 del Reglament d'Execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016.

Les comunitats autònomes que prevegin sol·licitar aquesta ajuda, de conformitat amb el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 25 del present reial decret, fixaran la compensació per la pèrdua d'ingressos calculada com el 60 per cent del valor mitjà del raïm de les tres últimes campanyes en l'àmbit territorial on se situï la parcel·la de vinya objecte de la collita en verd, que la comunitat autònoma haurà de definir.
Lloc de presentació CAPÍTOL I
Destil·lació de vi en cas de crisi


Les sol·licituds es presentaran en tot cas per mitjans electrònics a través de registre electrònic de l'autoritat competent o mitjançant qualsevol dels registres i mitjans electrònics previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

CAPÍTOL II
Ajuda per a l'emmagatzematge privat de vi en casos de crisis


Les sol·licituds es presentaran en tot cas per mitjans electrònics a través del registre electrònic de l'autoritat competent o mitjançant qualsevol dels registres i mitjans electrònics previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

CAPÍTOL III
Collita en verd


Es disposa l'obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Administració per a la present línia d'ajudes.
Termini de presentació CAPÍTOL I
Destil·lació de vi en cas de crisi


Les sol·licituds d'ajuda hauran de presentar-se davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radiquin les instal·lacions de destil·lació a tot tardar el 23 de juny de 2020.

CAPÍTOL II
Ajuda per a l'emmagatzematge privat de vi en casos de crisis


Cada sol·licitud d'ajuda haurà de presentar-se davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui el major volum de vi per al qual se sol·liciti l'ajuda a l'emmagatzematge privat a tot tardar el 23 de juny de 2020

CAPÍTOL III
Collita en verd


En les comunitats autònomes que hagin realitzat la sol·licitud contemplada en el segon paràgraf de l'article 25, els viticultors podran presentar una sol·licitud d'ajuda per a la collita en verd de la campanya 2019/2020 a tot tardar el 23 de juny de 2020.
Normativa
  • Correcció de Reial Decret (BOE 170 de 18.06.2020)
  • Reial Decret (BOE 557 de 10.06.2020)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.