Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de la música (Modificació transitòria de Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Aprovar la modificació transitòria per a la convocatòria de l'any 2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de la música, aprovades mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 26 de febrer de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/610/2020, de 4 de març, en els termes següents:

Es modifiquen la lletra d.3) i la lletra e) de la base 4.1 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 26 de febrer de 2020, que passen a tenir la redacció següent:

“d.3. Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques (autònoms) que facin per si mateixos tasques d'internacionalització es poden imputar un import màxim de 3.000 euros com a despesa pròpia subvencionable. En aquest cas, s'ha d'indicar a la memòria el desglossament de les tasques que realitzen.”

“e) Despesa de contractació d'empreses de serveis per desenvolupar exclusivament tasques d'internacionalització de l'empresa o entitat. Es pot imputar fins a un 80% de la despesa durant el període subvencionable i poden ser diverses empreses especialitzades en diferents mercats o segments comercials.”

Normativa

  • Modificació transitòria de Bases específiques (DOGC núm. 8147 de 04.06.2020)
  • Bases específiques (DOGC núm. 8080 de 09.03.2020)