Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola (No suspensió dels terminis)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Acordar la no suspensió dels terminis establerts en l'Orde APA/377/2020, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen, per a l'any 2020, diversos terminis establerts en els Reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 I 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna.


Modificació de les dates previstes en Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

L'any 2020, el termini establert en els articles 9.2 i 9.3 del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola, que afecta la data límit en la qual les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació els resultats dels controls de condicionalitat i les opcions triades per al control dels requisits i normes i els organismes especialitzats de control encarregats de els controls de condicionalitat, finalitzarà el 31 d'agost de 2020, inclusivament.
Normativa
 • No suspensió de terminis (BOE 151 de 28.05.2020)
 • Modificació de terminis (BOE 120 de 30.04.2020)
 • Modificacions (BOE 271 de 09.11.2018)
 • Modificació de Reial Decret (BOE 274 de 11.11.2017)
 • Modificació de Reial Decret (BOE 316 de 31.12.2016)
 • Modificació de Reial Decret (BOE 99 de 25.4.2015)
 • Correcció d'errades (BOE 19 de 22.1.2015)
 • Reial Decret (BOE 307 de 20.12.2014)
 • Observacions Es tracta d'un Reial Decret, per tant d'una norma amb rang de Llei, no d'una convocatòria, que s'envia a títol informatiu.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.