Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura ia la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (No suspensió dels terminis)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Acordar la no suspensió dels terminis establerts en l'Orde APA/377/2020, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen, per a l'any 2020, diversos terminis establerts en els Reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 I 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna.


Modificació de terminis i dates prevists en el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, per a l'any 2020.

Els terminis i dates prevists en els articles 95, 96.1 i 107 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, per a l'any 2020, queden modificats com segueix:

1. L'any 2020 el termini de presentació de la sol·licitud, previst en l'article 95, finalitzarà el 15 de juny de 2020, inclusivament.

2. L'any 2020 el termini per a modificar la sol·licitud única a què es refereix l'article 96.1, finalitzarà el 30 de juny de 2020, inclusivament.

3. L'any 2020 el termini en el qual les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació la informació sobre sol·licitants, superfícies i recintes declarats, règims d'ajuda sol·licitats i superfícies situades en altres comunitats autònomes, conforme a l'indicat en les lletres a), b) i c) de l'article 107.1, finalitzarà el 31 de juliol de 2020, inclusivament.

4. L'any 2020 el termini en el qual les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació determinada informació sobre les organitzacions interprofessionals autoritzades de cotó, segons el que es disposa l'article 107.4.g).3r, finalitzarà el 30 de juny de 2020, inclusivament.

5. L'any 2020 el termini en el qual les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació les estadístiques de control, conforme a l'indicat en les lletres a) i b) de l'article 107.7, finalitzarà el 31 d'agost de 2020, inclusivament.


Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l'Orde APA/269/2020, de 19 de març, per la qual s'amplia el termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020, establert en l'article 95 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.
Normativa
 • No suspensió de terminis (BOE 151 de 28.05.2020)
 • Modificacions de terminis (BOE 120 de 30.04.2020)
 • Ampliació termini sol·licitud única per a l'any 2020 (BOE 78 de 21.03.2020)
 • Modificacions (BOE 263 de 01.11.2019)
 • Modificacions (BOE 271 de 09.11.2018)
 • Modificacions (BOE 24 de 27.01.2018)
 • Modificacions (BOE 274 de 11.11.2017)
 • Modificació de termini de presentació de les renúncies al règim de petits agricultors (BOE 129 de 31.5.2017)
 • Ampliació de termini (BOE 101 de 28.4.2017)
 • correcció d'errors de la Modificació (BOE 73 de 27.3.2017)
 • Modificacions (BOE 36 de 11.2.2017)
 • Modificacions (BOE 316 de 31.12.2016)
 • Modificacions (BOE 117 de 15.5.2016)
 • Ampliació de termini (BOE 98 de 23.4.2016)
 • Modificacions (BOE 92 de 16.4.2016)
 • Modificacions (BOE 312 de 30.12.2015)
 • Modificació de terminis (BOE 114 de 13.05.2015)
 • Modificació de Reial Decret (BOE 99 de 25.4.2015)
 • Reial Decret (BOE 307 de 20.12.2014)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.