Butlletí de Subvencions del Consell Comarcal del Gironès
 
 

Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Objecte Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020.
Beneficiaris Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer.

En el cas que l'import del concepte “altres despeses deduïbles” de la declaració de renda sigui tan elevat que comporti una disminució dels rendiments íntegres, que provoqui, al seu torn, que la base imposable general sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC, es podrà detraure l'import del concepte “altres despeses deduïbles”, a l'únic efecte de determinar el compliment del requisit de tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC.

c) Ser titular, en qualitat d'arrendatari, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
Termini de realització La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
Dotació pressupostària 95.000.000 d'euros.
Quantia D'acord amb l'apartat d) de la base reguladora 4.1 de l'annex de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, l'import màxim de lloguer o renda mensual per l'habitatge no pot ser superior als següents:

- Barcelona ciutat: 750 euros.

- Demarcació de Barcelona: 750 euros.

- Demarcació de Girona: 500 euros.

- Demarcació de Tarragona: 500 euros.

- Demarcació de Lleida: 450 euros.

- Les Terres de l'Ebre: 350 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
Lloc de presentació La sol·licitud amb imprès normalitzat, degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant, s'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació relacionada a la base 8, i s'ha de presentar a:

a) Les borses que formen part de la Xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència de cada demarcació.

b) La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.

c) L'Agència, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Termini de presentació Finalitza el dia 3 de juliol de 2020.
Normativa
 • 2a Ampliació d'imports (DOGC núm. 8286 de 03.12.2020)
 • Ampliació d'imports (DOGC núm. 8240 de 05.10.2020)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8142 de 27.05.2020)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8132 de 13.05.2020)
 •  
  © 2013 Consell Comarcal del Gironès
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.