Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Agència de Residus de Catalunya
Objecte Obrir la convocatòria per l'any 2020 de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinada als propietaris de béns immobles, per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.
Beneficiaris Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
Accions subvencionables Es considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) https://sdr.arc.cat/.
Despeses subvencionables Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant.
Dotació pressupostària 2.000.000,00€.
Quantia La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de dotze mil euros (12.000,00 €) per actuació subvencionada.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).
Lloc de presentació En cas de persones/entitats públiques, el formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: http://www.eacat.cat/

En el cas d'altres persones físiques o jurídiques, que no siguin administració pública, i comunitats de veïns, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presentaran mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Tràmits del web de l'Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/) i de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
Termini de presentació Des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l'exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins el 30 de novembre de 2020.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8171 de 07.07.2020)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8138 - 21.05.2020)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.