Subvencions a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, així com a l'explotació de les representacions que estableix la base 5.1.b).

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de dansa.

Així mateix, hi poden optar les agrupacions d'empreses esmentades abans que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament regional.

També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de dansa.

No hi poden optar els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o que en depenguin, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Despeses subvencionables

a) Les despeses de producció, inclosa l'estrena, de nous espectacles de dansa de sala i de carrer. Se n'exclouen les despeses de desenvolupament dels projectes de dansa, que són objecte de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

b) Les despeses d'explotació dels nous espectacles de dansa esmentats a la lletra a) únicament respecte del nombre mínim de representacions que exigeix la base 3.d) i sempre que es facin a risc del beneficiari, és a dir, que siguin remunerades per l'espai escènic en funció de la recaptació de taquilla.

c) L'arrendament operatiu de material tècnic i de vehicles. En el cas de les despeses de producció esmentades a la lletra a), si l'arrendament de vehicles es fa mitjançant l'abonament de quotes mensuals, es considera despesa subvencionable un màxim de tres quotes per temporada. En el cas de les despeses d'explotació esmentades a la lletra b), només s'accepta la part proporcional corresponent a tres dies per cadascun dels llocs on es dugui a terme la representació.
No es consideren subvencionables la resta de despeses del contracte (despeses financeres, despeses de refinançament, despeses generals i d'assegurances...) ni l'arrendament financer o lísing.

d) La despesa derivada de la contractació dels serveis d'auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'un informe d'auditoria, d'acord amb el que preveu la base general 5.5.

e) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost del projecte. En aquest cas s'ha d'indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

f) Despeses indirectes o generals a l'activitat objecte de l'ajut segons el qual regula la base general 5.4.

Requisits

Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s'estableixen a continuació:

a) Haver obtingut una subvenció en el marc de la convocatòria de l'Institut Català de les Empreses Culturals de subvencions per al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

b) Dur a terme l'activitat subvencionable en el període comprès entre l'1 de gener del 2020 i el 31 d'agost del 2023.

c) Estrenar, en el període comprès entre l'1 de setembre del 2020 i el 31 d'agost del 2023, un nombre mínim d'un espectacle de dansa.

d) Fer, per a cada espectacle de dansa objecte d'aquestes subvencions, un mínim de deu representacions, de les quals tres han de ser a Catalunya, en un període màxim de divuit mesos des de la data de l'estrena. Als efectes d'aquestes bases, es considera estrena la primera representació. No computen les actuacions fetes en locals d'assaig.

Característiques

Només es poden subvencionar un màxim de tres espectacles de dansa.

Quantia

La quantia de la subvenció és d'un import equivalent al 45% de l'aportació dels recursos propis de l'empresa o entitat sol·licitant al pressupost del projecte i d'acord amb els topalls establertes en l'article 4.

Normativa

  • Modificació de Bases específiques (DOGC núm. 8265 de 06.11.2020)
  • Bases específiques (DOGC núm. 8062 - 12.02.2020)