Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional  (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:

a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.

b) Programació de música en viu (festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) realitzada per empreses o entitats privades.

En queden exclosos
, a tots els efectes, els concerts següents:
a) Els que no tinguin despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable de sales.
c) Els que no estiguin publicitats.
d) Els que formin part de les programacions estables d'ajuntaments i ens públics que en depenen.
e) Els que formin part dels programes de festa major.
f) Els destinats al ball del públic assistent.
g) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d'una mateixa formació musical. Als efectes d'aquestes bases, es considera programació estable o regular la programació d'una mateixa formació més de sis cop al llarg d'un any o quan una mateixa formació representi el 50% o més del total de la programació presentada.
h) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d'alumnat i professorat organitzats en centres educatius.
i) Els que no estiguin oberts al públic en general.
j) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts, i les sessions habituals de discoteca a la sala.
k) Els concerts que hagin estat contractats a través del Programa.cat.

Beneficiaris

1. Per a la modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen) únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

2. Per a la modalitat b) de la base 1.1
(programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades), poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre.

Despeses subvencionables

Únicament es consideren despeses subvencionables els caixets dels intèrprets amb un màxim de 40.000,00 euros per concert.

Si la persona sol·licitant és un ajuntament o ens que en depèn, pot concertar amb terceres persones l'execució de l'activitat objecte de l'ajut fins a un 100% de l'import.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels que preveu la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) La persona sol·licitant ha de complir el Codi de bones pràctiques en l'àmbit de la creació i de la interpretació musicals, disponible a través de l'adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec i a la seu de l'Institut Català de les Empreses Culturals, passatge de la Banca, 1-3, 2a planta, 08002 Barcelona.

b) El període total per dur a terme la programació de música en viu és el que determini la convocatòria corresponent.

c) Les programacions han d'incloure un mínim de quatre concerts.

d) Els concerts han d'haver finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.

e) Les activitats s'han de dur a terme a Catalunya.

f) Els ajuntaments i ens que en depenen no poden incloure més d'un festival en una mateixa sol·licitud.

g) Per a la modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen), cal que més del 50% dels concerts siguin de pagament.

h) Per a la modalitat b) de la base 1.1 (programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades), en el cas de la programació estable de sales només es pot presentar una única sol·licitud.

Termini de realització

L'activitat s'ha d'haver iniciat a partir de l'1 de juny del 2018, i ha d'haver finalitzat entre l'1 d'octubre del 2018 i el 30 de setembre del 2019.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 800.000,00 euros.

Quantia

L'import de la subvenció es determina prenent com a base el total de les despeses subvencionables, amb un límit de 40.000,00 euros per concert, sobre el qual s'aplica un percentatge igual a la puntuació obtinguda a partir de l'aplicació dels paràmetres que estableixen els apartats de la base 5.1.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 28 de gener al 20 de febrer del 2020, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 8150 de 09.06.2020)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8048 de 23.01.2020)
  • Bases específiques (DOGC núm. 8016 de 04.12.2019)
  • Observacions

    Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa, com a màxim, en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació de la resolució de concessió de les subvencions.