Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la musica, l'audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:

1. Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte la millora de l'organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses culturals.

2. Consultoria cultura preferent,
amb quatre submodalitats segons l'objecte:

a) Els plans d'anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.

b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.

c) Els plans de sostenibilitat mediambiental.

d) L'elaboració d'un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la musica, l'audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l'activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Despeses subvencionables

Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l'empresa de consultoria externa per a la realització de les consultories, que en cap cas poden incloure les despeses d'implementació de les accions recomanades per la consultoria ni les despeses per al desenvolupament de programari o d'aplicacions informàtiques.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir els requisits i les condicions següents, a banda dels que preveu la base general 3:

a) La consultoria l'ha d'elaborar una empresa de consultoria externa a l'empresa o entitat sol·licitant que tingui una solvència tècnica, que consisteix en haver dut a terme com a mínim dues consultories a favor d'empreses o d'entitats terceres durant els tres anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.

b) Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, com a màxim dues sol·licituds de qualsevol de les modalitats que estableix la base 1.

c) La consultoria s'ha de fer durant l'any de concessió de l'ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.

d) Quan l'import de la consultoria iguali o superi els 15.000 euros, sense incloure l'IVA, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes d'empreses diferents amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient que el presti o que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i d'economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Característiques

La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s'ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d'incloure una definició de l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 160.000,00 euros.

Quantia

Per fer la consultoria cultura específica (modalitat de la base 1.1), la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.

El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:

a) Per a consultories pressupostades o facturades fins a 3.500,00 euros
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 65% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 55% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 45% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

b) Per a consultories pressupostades o facturades de més de 3.500,00 euros
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

Per fer una consultoria cultura preferent (modalitat de la base 1.2), la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.

El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:

a) Per a consultories pressupostades o facturades fins a 3.500,00 euros
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 75% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 65% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 55% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

b) Per a consultories pressupostades o facturades de més de 3.500,00 euros
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 70% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

En ambdues modalitats, l'import de la subvenció té una quantia màxima de 3.500,00 euros sempre que l'import acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública, atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 3 de febrer al 13 de març del 2020, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació de Convocatòria(DOGC núm. 8164 de 29.06.2020)
  • Convocatòria(DOGC núm. 8048 de 23.01.2020)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8017 de 05.12.2097)
  • Observacions

    El termini per a la presentació de la justificació és fins al 30 de novembre de l'any de concessió de l'ajut, sense que hi hagi possibilitat d'establir pròrrogues.