Ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Els ajuts previstos en aquestes bases s’articulen en les modalitats següents:
a) Aportació reintegrable.
b) Subvenció.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin com a objecte la promoció d'espectacles de música en viu, o la producció o la distribució d'espectacles. També poden presentar sol·licituds les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.

Pel que fa a la tipologia establerta a la base 1.1.b), a més dels establerts al punt anterior, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques.)


Per poder ser beneficiàries dels ajuts, les empreses o entitats sol·licitants han de complir, a banda dels que preveu la base general 3, els requisits següents:
a) Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada. S'entén que no té solvència econòmica si el balanç de l'empresa de l'últim exercici tancat presenta fons propis negatius. En cas que el sol·licitant acrediti variacions patrimonials posteriors que comportin una millora de la situació econòmica de l'empresa, es pot considerar que té solvència econòmica. En el cas d'empresaris persones físiques, s'entén que no tenen solvència econòmica si els rendiments de l'activitat econòmica als efectes de l'IRPF són negatiusi.
b) Tenir una antiguitat mínima en la seva activitat de 2 anys o poder demostrar que els professionals directius de l’empresa o entitat tenen una antiguitat mínima en activitats similars del mateix temps.
c) Participar a risc en el projecte objecte de l’ajut.

Despeses subvencionables

Pel que fa a les tipologies establertes a la base 1.1.a) i 1.1.c), es consideren despeses subvencionables aquelles que preveu la base general 5 que estiguin finançades per recursos propis o a risc per part de l’empresa, les quals conformen el pressupost acceptat del projecte.

Pel que fa a la tipologia establerta a la base 1.1.b), són subvencionables les despeses del cost del concert següents: personal artístic (director, solistes, músics); desplaçaments i allotjaments; lloguer i transport d’instruments i lloguer de partitures. Per a aquesta tipologia, el pressupost acceptat és el 50% del total d’aquestes despeses.

Requisits

- Els projectes presentats han de complir els requisits següents, per a qualsevol de les tipologies que estableix la base 1.1:

a) Establir el calendari de l'explotació del projecte tenint en compte que ha de produir-se dins del termini que especifiqui la convocatòria corresponent.
b) El projecte ha de referir-se a l'explotació d'un sol espectacle.

- Respecte a la tipologia que estableix la base 1.1.a), l'espectacle ha de comptar amb un pla d'explotació i un calendari d'exhibició en espais urbans o equipaments escènics i musicals públics o privats de Catalunya, que inclogui localitats diferents de la ciutat de Barcelona i d'aquelles on s'hagi exhibit l'espectacle fins a l'any anterior al de la concessió de l'ajut. El pla d'explotació ha d'incloure, com a mínim, la representació de l'espectacle en quatre localitats. L'espectacle s'ha d'haver estrenat en el moment de presentació de la sol·licitud.

- Respecte a la tipologia que estableix la base 1.1.b), l'espectacle ha de comptar amb un pla d'explotació i un calendari d'exhibició de 2 o més actuacions, sense comptar l'estrena de la producció, en equipaments escènics i musicals de Catalunya. El sol·licitant ha d'assumir el risc de recuperació, com a mínim, del 50% de les despeses específiques de les actuacions mitjançant els ingressos per taquillatge.

- Respecte a la tipologia que estableix la base 1.1.c), l'espectacle ha de comptar amb un pla d'explotació i un calendari d'exhibició, sense comptar l'estrena de la producció, en espais urbans o un equipament escènic de Barcelona o de fora de Catalunya.

c) Tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi un import efectiu d'ingressos. Queden exclosos aquells projectes que no prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos per patrocini no es consideren derivats de la distribució, comercialització o explotació del projecte

Termini de realització

El calendari de l'explotació del projecte s'ha de produir entre l'1 de gener del 2020 i el 30 de juny del 2021, tots dos inclosos.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 659.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció (modalitat b) de la base 1.2) es determina aplicant sobre el pressupost acceptat el percentatge resultant de multiplicar la puntuació percentual obtinguda en aplicació de la base 7 i el percentatge següent:

a) Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.a) específicament de l’àmbit de les arts escèniques que consisteixin en la distribució i l’explotació d’espectacles de teatre, circ i dansa:
a.1) Per a projectes amb un pressupost acceptat fins a 225.000 euros: 40%.
a.2) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 225.000 euros i fins a 350.000 euros: 35%.
a.3) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 350.000 euros i fins a 500.000 euros: 30%.
a.4) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000 euros i fins a 750.000 euros: 25%.
a.5) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 750.000 euros i fins a 1.000.000 euros: 20%.
a.6) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 1.000.000 euros: 15%.

b) Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.a), específicament de l’àmbit musical, i per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.b):
b.1) Per a projectes amb un pressupost acceptat fins a 60.000 euros: 40%.
b.2) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 60.000 euros i fins a 73.000 euros: 35%.
b.3) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 73.000 euros i fins a 86.000 euros: 30%.
b.4) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 86.000 euros i fins a 100.000 euros: 25%.
b.5) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 100.000 euros i fins a 500.000 euros: 20%.
b.6) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000 euros: 15%.

c) Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.c):
c.1) Projectes amb un pressupost acceptat fins a 150.000,00 euros: 35%.
c.2) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 150.000,00 euros i fins a 325.000,00 euros: 30%.
c.3) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 325.000,00 euros i fins a 500.000,00 euros: 25%.
c.4) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000,00 euros i fins a 750.000,00 euros: 20%.
c.5) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 750.000,00 euros i fins a 1.000.000,00 d’euros: 15%.
c.6) Projectes amb un pressupost acceptat superior a 1.000.000 d’euros: 10%.

La quantia màxima a concedir per sol·licitud en concepte de subvenció (modalitat b) de la base 1.2) per a totes les tipologies establertes a la base 1.1 és de 150.000,00 euros, i no pot ser superior al 50% de l’ajut total, entenent per ajut total la suma de l’import de subvenció (modalitat b) de la base 1.2) i aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2), decrementant si és necessari la subvenció i incrementant l’aportació reintegrable.

Per a projectes de les tipologies establertes a les bases 1.1.a) i 1.1.b), la quantia corresponent a l’aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2) és equivalent a l’import del pressupost bonificat.
Per a projectes de la tipologia establerta a la base 1.1.c), la quantia corresponent a l’aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2) es determina aplicant al pressupost bonificat un percentatge en funció de la puntuació obtinguda en atenció als criteris de valoració previstos a la base 7.4.

Per a projectes de la tipologia que estableix la base 1.1.b), la quantia màxima que un projecte pot obtenir tant en concepte de subvenció com d'aportació reintegrable és igual al pressupost acceptat.
Per a projectes de la tipologia que estableixen les bases 1.1.a) i 1.1.c), la quantia màxima que un projecte pot obtenir tant en concepte de subvenció com d'aportació reintegrable és el 75% del pressupost acceptat.

En qualsevol cas, l’import màxim pendent de retorn per part de l’empresa o entitat no pot superar la quantia de 500.000,00 euros, import que inclou també els ajuts atorgats anteriorment per l’ICEC que tenen la doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions i pendents de liquidar, i del qual es descompta, si n’hi ha, l’import corresponent a les garanties establertes.

En el cas que la quantia de la subvenció (modalitat b) de la base 1.2) es vegi minorada com a conseqüència de la manca de dotació pressupostària de la convocatòria corresponent, aquesta disminució es compensa amb un increment pel mateix import de l'aportació reintegrable (modalitat a) de la base 1.2), sempre que hi hagi dotació pressupostària suficient per a aquesta modalitat d'ajut a la convocatòria corresponent.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 28 de gener al 5 de març del 2020, tots dos inclosos.

Normativa

  • Modificació de quantia (DOGC núm. 8135 de 18.05.2020)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8048 de 23.01.2020)
  • Tercera Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 7782 de 07.01.2019)
  • Segona Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 7294 - 25/01/2017)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 7018 - 15/12/2015)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 6822 - 03/03/2015)