Servei d'Ajuts i Subvencions de Tarragona
 
 

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2020 - Inserció sociolaboral (Convocatòria)

Organisme atorgant OBRA SOCIAL LA CAIXA
Objecte Facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones més vulnerables, i promoure projectes adreçats a joves, a persones amb discapacitat o trastorn mental i a persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats i competències d’acord amb les necessitats del teixit empresarial del territori, per facilitar-ne la incorporació al mercat laboral.
Beneficiaris Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

- Entitats sense ànim de lucre

- Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als seus estatuts, hi consti explícitament com a objectiu principal l’interès o la cohesió socials

Les administracions públiques o els organismes autònoms no es poden presentar com a entitats gestores del projecte en aquesta convocatòria, però sí com a entitat partenariada d’una entitat social que presenti el projecte com a gestora
Accions subvencionables Àmbits d’actuació

- Formació per a la millora de l’ocupabilitat.

- Promoció de l’autoocupabilitat i l’apoderament per a col·lectius vulnerables.

- Suport a les empreses d’inserció i als centres especials d’ocupació.
Despeses subvencionables Es poden demanar ajuts en concepte de:

- Honoraris de professionals (personal contractat i externs)

- Formació adreçada a persones destinatàries, familiars, professionals i voluntariat

- Desplaçament i transport de les persones destinatàries

- Despeses de gestió del personal voluntari, incloent-hi els desplaçaments

- Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries

- Promoció del projecte

- Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats

- Adequació o millora d’infraestructures

- Lloguer d’infraestructures

- Lloguer i subministraments dels habitatges
Requisits Es poden presentar un màxim de dos projectes diferents a les convocatòries generals com a entitat gestora i dos com a entitat partenariada, però únicament es pot seleccionar un projecte com a entitat gestora i un com a entitat partenariada el 2020, sempre que no siguin el mateix projecte.
Característiques La Fundació Bancària ”la Caixa” i cadascuna de les entitats gestores amb projectes aprovats subscriuen un conveni de col·laboració subjecte a la legislació vigent, que acaba el novembre del 2021.
Dotació pressupostària L’aportació de la Fundació Bancària ”la Caixa” és d’entre el 60 % i el 100 % de l’import demanat per l’entitat, en funció de la puntuació obtinguda.
Quantia Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i es poden presentar com a projectes:

- Individuals: la quantitat demanada no pot ser superior a 40.000 €.

- Conjunts (partenariats): la quantitat demanada no pot ser superior a 60.000 €.

La quantitat demanada no pot superar el 75 % del cost total del projecte
Lloc de presentació Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2019 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.
Termini de presentació El termini de presentació de la sol·licitud comença el 30 de març i acaba el 27 d’abril de 2020, a les 23.59 h
Normativa Convocatòria
Observacions A més, les entitats poden presentar la seva candidatura als Premis ”la Caixa” a la Innovació Social 2020, amb els quals es premien els projectes socials que destaquen per demostrar que han aportat solucions innovadores als reptes socials actuals.

La participació en els premis està oberta exclusivament a les entitats socials que presentin un projecte a les convocatòries generals del 2020 i que plantegin enfocaments d’innovació respecte de les respostes que hi ha en els àmbits d’actuació que es recullen a les convocatòries:
- Gent gran i reptes derivats de l’envelliment
- Persones amb discapacitat o trastorn mental
- Humanització de la salut
- Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
- Inserció sociolaboral
- Habitatges temporals d’inclusió social
- Interculturalitat i acció social
- Acció social en l’àmbit rural

S’atorguen 10 premis, cadascun amb una dotació de 15.000 €, que són proposats per un jurat format per experts reconeguts. Els projectes s’avaluen valorant-ne l’impacte en les persones destinatàries i la comunitat a partir del desenvolupament real del projecte i dels resultats obtinguts. La decisió del jurat és inapel·lable. La resolució del premi es donarà a conèixer l’any 2022.
 
© 2013 LocalProm
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.