Desenvolupament de determinats aspectes del dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència del COVID-19, establert en l'Annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

Organisme atorgant

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Objecte

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, ha regulat en el seu article 28 el dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del COVID-19.

Aquest article 28 precisa del desenvolupament d'especialitats de terminis procedimentals per a la tramitació i comunicació de l'aplicació del bo social als seus sol·licitants, tenint en compte que en el no previst en el citat article i en aquesta ordre, és aplicable tota la normativa vigent sobre el bo social i, en particular, la recollida en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, i en l'Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre.

La disposició final onzena habilita perquè els Ministres, en l'àmbit de les seves competències, puguin dictar quantes disposicions siguin necessàries per al desenvolupament i execució del que es disposa en aquest reial decret llei.

D'altra banda, en l'annex IV es recull el model de sol·licitud pel qual els consumidors compresos en aquest article han d'acreditar la condició de consumidor vulnerable definida en aquest precepte i sol·licitar la percepció del bo social, i que s'ha de dirigir a un comercialitzador de referència a través de l'adreça de correu electrònic que aparegui en la seva pàgina web, juntament amb la documentació justificativa que es preveu en l'article 28.4 del citat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Aquesta ordre també té per objecte modificar el model de sol·licitud que s'estableix en l'annex IV, a fi d'aclarir alguns aspectes pràctics d'aplicació d'aquesta nova modalitat de bo social, d'acord amb l'habilitació per a efectuar aquesta modificació mitjançant ordre ministerial en l'últim paràgraf de l'article 28.4.

Article 1. Normativa aplicable i terminis d'esmena i comunicació per a l'aplicació, si escau, del bo social previst en l'article 28 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. (...)

Article 2. Modificació del model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència del COVID-19 establert en l'annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. (...)

Disposició transitòria primera. Adaptació de la plataforma informàtica i termini de comunicació als sol·licitants. (...)

Disposició transitòria segona. Sol·licituds presentades conforme al model que s'estableix en l'annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. (...)

Normativa

  • Ordre TED/320/2020, de 3 de abril (BOE 94 de 04.04.2020)
  • Reial Decret llei (BOE 91 de 01.04.2020)