Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Aplicació de les mesures del Programa de suport 2019 - 2023 al sector vitivinícola espanyol - Reial Decret 1363/2018 (Modificació terminis per a la tramitació dels procediments)

Organisme atorgant MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, Y ALIMENTACIÓN
Objecte Article 1. Modificació dels terminis referents a la reestructuració i reconversió de vinyes.
1. El termini de remissió per les comunitats autònomes de les necessitats de finançament a què es refereix l'apartat 1 de l'article 33 per a l'any 2020, s'amplia fins l'1 de juny de 2020.

2. El termini de remissió per part de les comunitats autònomes de previsions de fons a 15 d'octubre a què es refereix l'apartat 1 de l'article 35, per a l'exercici financer 2020, s'amplia fins al 31 juliol.

Article 2. Terminis referents a la mesura de suport a inversions.

1. El termini de remissió per les comunitats autònomes de la llista provisional a què es refereix l'apartat 5 de l'article 68, per a l'any 2020, s'amplia fins el 31 de maig de 2020.

2. El termini de comunicació, corresponent a l'any 2020, de les acceptacions, renúncies o desistiments que s'hagin produït dins el procediment després de la resolució de les ajudes, a què es refereix l'article 69 s'amplia fins el 31 d'octubre de 2020.

3. El termini de justificació i sol·licitud de l'pagament de les operacions d'inversió presentades abans de l'1 de febrer de 2019 i que d'acord amb la disposició transitòria tercera es segueixen regint pel que assenyala l'article 73 Reial Decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 a el sector vitivinícola espanyol, s'amplia fins el 31 de maig de 2020.

4. El termini de remissió per les comunitats autònomes de l'informe anual de l'resultat de les operacions d'inversió presentades abans de l'1 de febrer de 2019 i que d'acord amb la disposició transitòria tercera es segueixen regint pel que assenyala l'article 75.2 de Reial Decret 5 / 2018, de 12 de gener, s'amplia fins al 30 de novembre de 2020.
Normativa
 • Modificació de terminis per a la tramitació de procediments (BOE  83 de 26.03.2020)
 • Modificació del Reial Decret (BOE 258 de 26.10.2019)
 • Ampliació de termini Reial Decret (BOE 103 de 30.04.2019)
 • Reial Decret (BOE 266 de 03.11.2018)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.