Mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (Correcció d'errors Reial Decret llei 8/2020)

Organisme atorgant

JEFATURA DEL ESTADO

Objecte

Havent observat errors en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» nombre 73, de 18 de març de 2020, es procedeix a efectuar les oportunes rectificacions:

A la pàgina 25893, disposició final primera, en el primer paràgraf, on diu: «S'afegeix un nou número 23 a l'article 45.IB) ...», ha de dir: «S'afegeix un nou número 28 a l'article 45.IB ) ... »; i en el segon paràgraf, on diu: «« 23. Les escriptures de formalització de les novacions ... »», ha de dir: «« 28. Les escriptures de formalització de les novacions ... »».

A la pàgina 25898, annex, punt 3, en la primera línia, on diu: «L'Estat podrà donarà suport financerament, ...», ha de dir: «L'Estat donarà suport financerament, ...».

Normativa

  • Correcció d'errors Reial Decret llei (BOE 82 de 25.03.2020)
  • Reial Decret llei (BOE 73 de 18.03.2020)