Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (Decret Llei 8/2020 de modificació del Decret Llei 7/2020 i d'adopció d'altres mesures complentàries)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Presidència

Objecte

Capítol I

Mesures en matèria de contractació


Article 1
Es modifica l'article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març

Article 2
Es modifica l'article 2 del Decret llei 7/2020, de 17 de març

Article 3
Es modifica l'article 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març

Article 4
Es modifica l'article 6 del Decret llei 7/2020, de 17 de març


Capítol II

Mesures excepcionals en matèria de subvencions i, si escau, d'ajuts


Article 5
5.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat pel COVID-19 o per les mesures preses per combatre'l.
5.2 En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural, social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, l'òrgan concedent pot:
a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional.

Capítol III
Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Article 6
6.1 Durant el període de l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i les entitats que en depenen, podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital, i tindran plena validesa jurídica, sempre que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.
6.2 Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les entitats indicades a l'apartat 1 anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d'acord amb la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió. En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.

Article 7
7.1 El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels responsables de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma, reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d'aquella data.
7.2.En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica del sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, quan l'auditoria resulti obligatòria, s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.
7.3 El termini per tramitar els comptes anuals previst en l'article 81.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l'òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes.
7.4 El termini per presentar el Compte General per part de la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes, previst en l'article 81.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l'article 39.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. La Intervenció General ha de presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes dins del mes següent a comptar des que finalitzi el termini pel qual les entitats esmentades en l'apartat 5 anterior trametin els comptes anuals degudament aprovats a la Intervenció General.

Capítol IV
Mesures en matèria tributària

Article 8
Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per gestionar la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplica una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua corresponent als contribuents següents:
1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, d'acord amb el que preveu l'article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.
2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, se'ls aplica un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s'aplica als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l'aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l'apartat 4 de l'article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l'apartat 4 de l'article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua per a la producció d'energia elèctrica.
4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d'aplicació.
Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d'aigua efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l'agència corresponent al mateix període de consum.
No obstant això, en els casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s'aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril de 2020.

Capítol III
Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Article 6
6.1 Durant el període de l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i les entitats que en depenen, podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital, i tindran plena validesa jurídica, sempre que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.
6.2 Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les entitats indicades a l'apartat 1 anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d'acord amb la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió. En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.

Article 7
7.1 El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels responsables de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma, reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d'aquella data.
7.2.En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica del sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, quan l'auditoria resulti obligatòria, s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.
7.3 El termini per tramitar els comptes anuals previst en l'article 81.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l'òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes.
7.4 El termini per presentar el Compte General per part de la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes, previst en l'article 81.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l'article 39.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. La Intervenció General ha de presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes dins del mes següent a comptar des que finalitzi el termini pel qual les entitats esmentades en l'apartat 5 anterior trametin els comptes anuals degudament aprovats a la Intervenció General.

Capítol IV
Mesures en matèria tributària


Article 8
Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per gestionar la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplica una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua corresponent als contribuents següents:
1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, d'acord amb el que preveu l'article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.
2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, se'ls aplica un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s'aplica als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l'aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l'apartat 4 de l'article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l'apartat 4 de l'article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua per a la producció d'energia elèctrica.
4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d'aplicació.
Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d'aigua efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l'agència corresponent al mateix període de consum.
No obstant això, en els casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s'aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril de 2020.

Disposicions addicionals
Primera
1. Totes les mesures adoptades, o que es puguin adoptar en un futur, respecte dels contractes dins l'àmbit dels serveis socials subscrits a l'empara de la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.
2. Totes les habilitacions atribuïdes als consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes, i directors i directores d'organismes i entitats del sector públic per a la suspensió de l'execució dels contractes previstes en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.

Segona
A l'efecte del que disposa l'article 3 de Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2:
1. S'autoritza el Govern a prestar un aval fins a un import màxim de 750 milions d'euros, per garantir el risc que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR, en garantia del 80% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el Decret llei esmentat.
2. L'import del fons a constituir per 188 milions d'euros serà un import inicial que es podrà revisar en successius exercicis, segons les necessitats que es produeixin

Tercera
Règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19
Mentre es mantingui l'estat d'alarma, no resultaran d'aplicació als convenis subscrits en l'àmbit de l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 les previsions establertes als articles 111.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques catalanes. Consegüentment, aquests convenis desplegaran la seva eficàcia des del moment de la seva signatura, sense perjudici de la posterior publicació, i se'n donarà trasllat, si generen drets i obligacions de contingut econòmic per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Intervenció General per al seu coneixement.

Disposició transitòria
Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Normativa

  • Modificació Decret llei i adopció d'altres mesures complementàries (DOGC núm. 8095 - 25.03.2020)
  • Decret llei (DOGC núm. 8089 - 19.03.2020)