Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (Reial Decret llei 8/2020)

Organisme atorgant JEFATURA DEL ESTADO
Objecte El capítol I articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals i, per això, mereixen una atenció destacada en el present reial decret llei. Així, s'adopten mesures per a garantir l'assistència a domicili de les persones dependents, per a ampliar la protecció en l'àmbit energètic i de subministrament d'aigua, així com en la prestació dels serveis de telecomunicacions. També es reforça la protecció dels treballadors autònoms i es disposa una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius particularment vulnerables.

- Article 1. Concessió d'un suplement de crèdit en el Pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per a finançar un Fons Social Extraordinari destinat exclusivament a les conseqüències socials del COVID-19.

- Article 2. Distribució del Fons Social Extraordinari entre les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

- Article 3. Destinació del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i aplicació en 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

- Article 4. Garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors vulnerables.

- Article 5. Caràcter preferent del treball a distància.

- Article 6. Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.

- Article 7. Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual.

- Article 8. Àmbit d'aplicació de la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual.

- Article 9. Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica.

- Article 10. Fiadors, avalistes i hipotecants no deutors.

- Article 11. Acreditació de les condicions subjectives.

- Article 12. Sol·licitud de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris.

- Article 13. Concessió de la moratòria.

- Article 14. Efectes de la moratòria.

- Article 15. Inaplicació d'interessos moratoris.

- Article 16. Conseqüències de l'aplicació indeguda pel deutor de les mesures per a la reestructuració del deute hipotecari immobiliari.

- Article 17. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

- Article 18. Garantia en el manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de banda ampla.

- Article 19. Garantia en la prestació del servei universal de telecomunicacions.

- Article 20. Suspensió de la portabilitat.

- Article 21. Interrupció del termini per a la devolució de productes durant vigència de l'estat d'alarma.


El capítol II estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per a evitar acomiadaments.

- Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.

- Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

- Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19.

- Article 25. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23.

- Article 26. Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació.

- Article 27. Mesures extraordinàries relatives a la pròrroga del subsidi per desocupació i a la declaració anual de rendes.

- Article 28. Termini de durada de les mesures previstes en el Capítol II.


El capítol III estableix diverses mesures de garantia de liquiditat per a sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació generada pel COVID-19.

- Article 29. Aprovació d'una Línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.

- Article 30. Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO amb la finalitat d'augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

- Article 31. Línia extraordinària de cobertura asseguradora.

- Article 32. Atribució de competències per al despatx duaner.

- Article 33. Suspensió de terminis en l'àmbit tributari.

- Article 34. Mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del COVID-19.

- Article 35. Mesures financeres dirigides als titulars d'explotacions agràries que hagin subscrit préstecs a conseqüència de la situació de sequera de 2017.


El capítol IV estableix mesures de suport a la recerca sobre el COVID-19.

- Article 36. Mesures laborals excepcionals en l'àmbit de les entitats públiques integrants del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

- Article 37. Concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Ciència i Innovació en relació amb la recerca científica en l'àmbit del Coronavirus COVID-19.

- Article 38. Regles relatives a les aportacions dineràries efectuades per l'Institut de Salut Carles III i el Consell Superior de Recerques Científiques per a la recerca científica i tècnica derivada de l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19.


El capítol V estableix mesures addicionals per a permetre una resposta adequada a la situació excepcional, entre les quals destaca un règim particular per a la subscripció de convenis de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic relacionats en l'àmbit de la gestió de l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19.

- Article 39. Règim especial de convenis relacionats amb el COVID-19.

- Article 40. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat.

- Article 41. Mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels òrgans de govern de les Societats Anònimes Cotitzades.

- Article 42. Suspensió del termini de caducitat dels seients del registre durant la vigència del reial decret de declaració de l'estat d'alarma.

- Article 43. Termini del deure de sol·licitud de concurs.


Disposicions AddicionalsANNEX: Pla ACCELERA PIMES


1. Mesures de suport per a accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l'assessorament i la formació.


El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de l'entitat Red.es, posarà en marxa un conjunt d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en el curt i mitjà termini. En concret:

– La creació del portal Accelera PIME des de Red.es perquè les PIME es puguin informar de tots els recursos que es posin a la disposició de les PIME per a la seva digitalització i en concret per a aplicar solucions de teletreball.

– Ampliació de seus del programa d'Oficines de Transformació Digital així com millorar els serveis d'assessorament personalitzat a les PIMES i acompanyament en el seu esforç de digitalització i posada en marxa de centres demostradors de solucions sectorials, per a aconseguir un total de 100 oficines en 2 anys, multiplicant per 3 el nombre actual de seus en funcionament, 28 per tot el territori. Les oficines es posaran en marxa en col·laboració amb les Cambres de Comerç i altres agents públics i privats.

– Llançament del programa Accelera PIME-Talent per a reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les Cambres de Comerç i altres agents públics i privats.

2. Mesures de suport a creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les pimes.

Des de Red.es es posarà en marxa una línia d'ajudes que impulsi el lideratge empresarial en I+D+i de les empreses digitals espanyoles. L'objectiu és secundar per a la generació de solucions, coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la millora de processos de digitalització i la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit que reverteixin en el conjunt de les pimes.

3. Mesures de suport financer per a la digitalització de les pimes.

L'Estat podrà secundarà financerament, mitjançant el finançament de l'Institut de Crèdit Oficial ICO per a les PIMES la compra i lísing d'equipament i serveis per a la digitalització de la PIME i les solucions de teletreball, mobilitzant en els pròxims dos anys més de 200 milions d'euros.
Normativa
  • Modificacións del Reial Decret llei (BOE 287 de 01.12.2021)
  • Correcció d'errors Reial Decret llei (BOE 82 de 25.03.2020)
  • Reial Decret llei (BOE 73 de 18.03.2020)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.