Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d'autoria catalana (l'autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives del sector de les arts escèniques.

Despeses subvencionables

Són subvencionables únicament les despeses següents:

a) Despeses de viatges de prospecció de mercats. En el projecte s'ha de detallar l'objectiu del viatge de prospecció, l'agenda de visites i les dades dels contactes corresponents a efectes de verificació posterior. Només s'accepten despeses del personal que desenvolupa les tasques d'internacionalització i cal especificar-ne el nom i els cognoms.

b) Despeses de viatges per assistir a fires internacionals. S'han de documentar amb l'acreditació de l'entrada a la fira. Només s'accepten despeses del personal que desenvolupa les tasques d'internacionalització i cal especificar-ne el nom i els cognoms.
En el cas dels punts a) i b), només se subvencionen:
- Les despeses de transport (en cap cas s'accepten els bitllets de classes preferents) per a un màxim de dues persones. En el cas de desplaçament en cotxe, es compta el quilometratge a 0,30 euros i s'hi afegeixen els peatges. El combustible està inclòs en el preu del quilometratge. També s'hi pot incloure el lloguer de vehicles. En aquest cas, només s'accepta la despesa de la factura del lloguer (no s'accepten despeses de peatges ni de combustible).
- Les despeses d'allotjament (l'import subvencionable no pot superar els 130,00 euros per persona i nit) per a un màxim de dues persones.

c) Despeses del cost del lloguer d'estands i les acreditacions a fires internacionals.

d) Despesa de personal contractat per desenvolupar les tasques d'internacionalització de l'empresa o entitat. Es pot imputar la despesa relativa a només un dels supòsits següents:
d.1. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant per fer exclusivament tasques d'internacionalització. Es pot imputar el 50% de la despesa d'una persona durant el període subvencionable i fins a un import màxim de 15.000 euros bruts. Cal indicar-ne el nom i els cognoms i el desglossament de les tasques que realitza.
d.2. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant que faci de manera parcial tasques d'internacionalització. Es pot imputar com a màxim el 20% de la despesa d'una persona durant el període subvencionable i fins a un import màxim de 15.000 euros bruts. Cal indicar-ne el nom i els cognoms i el desglossament de les tasques que realitza.
d.3. Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques (autònoms) que facin per si mateixos tasques d'internacionalització es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s'ha d'indicar a la memòria el desglossament de les tasques que realitzen.

e) Despesa de contractació d'empreses de serveis per desenvolupar exclusivament tasques d'internacionalització de l'empresa o entitat. Es pot imputar fins a un 50% de la despesa durant el període subvencionable i poden ser diverses empreses especialitzades en diferents mercats o segments comercials.

f) Despeses d'actuacions de promoció comercial. En aquest cas, se subvencionen les despeses de producció (lloguer de sala, lloguer de material tècnic), les despeses de transport i allotjament, d'acord amb el que estableixen les lletres a) i b), però ampliables fins a un màxim de vuit persones.

g) Despeses de producció de material promocional en una llengua diferent del català i del castellà de qualsevol format, i despeses de contractació de publicitat fora de l'Estat espanyol.

h) Despeses indirectes i generals tal com estableix la base general 5.4.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) Tenir un projecte d'internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d'octubre de l'any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d'octubre de l'any de concessió de la subvenció.

b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa convocatòria.

c) Les accions que corresponen al projecte d'internacionalització s'han de dur a terme fora de Catalunya i el projecte ha d'incloure com a mínim una acció fora del territori espanyol.

Quantia

La subvenció és com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 500,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 500,00 euros.

Normativa

  • Modificació transitòria de Bases específiques (DOGC núm. 8147 de 04.06.2020)
  • Bases específiques (DOGC núm. 8080 de 09.03.2020)
  • Observacions

    Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa, com a màxim, l'1 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.