Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, d'acord amb les tipologies següents:

a) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.1.

b) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.2.

Beneficiaris

Hi poden optar les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que gestionin companyies de circ i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del circ, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ.

Així mateix, hi poden optar les agrupacions d'empreses esmentades abans que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE).

També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre que gestionin companyies de circ i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del circ, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ.

No hi poden optar els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Despeses subvencionables

Únicament són subvencionables les despeses següents:

a) Les despeses de personal de l'empresa o entitat sol·licitant i les corresponents a la contractació d'empreses persones físiques que donen servei al desenvolupament de projectes de circ durant la temporada 2020-2021 i les dues posteriors (honoraris o factures de la direcció artística, del personal de gestió, del personal de comunicació i difusió, entre d'altres).

b) Els costos indirectes de l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admesos i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l'activitat. La quantia que s'imputa no pot ser superior al 10% del cost total de l'activitat i s'acredita a través d'una declaració justificativa de la imputació dels costos indirectes i no requereix la presentació de justificants de despesa.

c) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques i que portin a terme tasques de desenvolupament poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost del projecte. En aquest cas s'ha d'indicar al pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

d) La despesa derivada de la contractació dels serveis d'auditoria per elaborar el compte justificatiu amb un informe auditor d'acord amb el que preveu la base general 5.5.

Requisits

Per optar als ajuts, les empreses o entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s'estableixen a continuació:

Per a la tipologia que estableix la base 1.1.a):

a) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant tingui una antiguitat mínima en la seva activitat des de l'any 2014 i acrediti una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ i hagi mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la temporada 2014-2015.

b) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi produït o coproduït, durant la temporada 2016-2017 i les tres posteriors, un mínim global de dos espectacles amb una mitjana de pressupost de producció superior a 30.000,00 euros, o bé que hagi produït o coproduït, durant la temporada 2016-2017 i les tres posteriors, un mínim global d'un espectacle amb un pressupost de producció superior a 90.000,00 euros.

c) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi fet, durant la temporada 2016-2017 i les tres posteriors, un mínim global de quaranta representacions de les produccions o coproduccions de la companyia durant aquest període, de les quals almenys vint han de ser a Catalunya.

Per a la tipologia que estableix la base 1.1.b):

a) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant tingui una antiguitat mínima en la seva activitat des de l'any 2017 i acrediti una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ i hagi mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la temporada 2017-2018.

b) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi produït o coproduït, durant la temporada 2017-2018 i les dues posteriors, un mínim global d'un espectacle amb un pressupost de producció superior a 20.000,00 euros.

c) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi fet durant la temporada 2017-2018 i les dues posteriors un mínim global de trenta representacions de les produccions o coproduccions de la companyia durant aquest període, de les quals almenys quinze han de ser a Catalunya.

Termini de realització

L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme durant les temporades 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 405.000,00 euros.

Quantia

La quantia s'estableix en un percentatge màxim del 50% de les despeses subvencionables per a totes les tipologies que estableix la base 1, i els topalls següents:

a) En el cas de la tipologia d'empreses o entitats que estableix la base 1.1.a), un màxim de 90.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
Any 2020: un màxim de 4.500,00 euros.
Any 2021: un màxim de 30.000,00 euros.
Any 2022: un màxim de 30.000,00 euros.
Any 2023: un màxim de 25.500,00 euros.

b) En el cas de la tipologia d'empreses o entitats que estableix la base 1.1.b), un màxim de 45.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
Any 2020: un màxim de 2.250,00 euros.
Any 2021: un màxim de 15.000,00 euros.
Any 2022: un màxim de 15.000,00 euros. An
y 2023: un màxim de 12.750,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada. El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o d'actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions)

Termini de presentació

El termini per presentar sol·licituds és del 16 de març al 6 d'abril del 2020, ambdós inclosos.

Normativa

  • Ampliació de termini de Convocatòria (DOGC núm. 8157 de 18.06.2020)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8080 - 09.03.2020)
  • Bases específiques (DOGC núm. 8058 - 06.02.2020)