Ajuts a la creació 2020 d’El Graner, Fàbrica de Creació (Convocatòria)

Organisme atorgant

Consorci del Mercat de les Flors

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament d'ajuts de suport a la creació i investigació artística i de gestió mitjançant ajuts a la creació i residencies artístiques.

La finalitat d'aquests ajuts és facilitar:

- L'impuls de les trajectòries professionals i de processos creatius.

- L'impuls de la visibilitat i coneixement dels projectes artístics

- L’impuls dels processos creatius dels artistes emergents.

- L’impuls dels processos d’investigació artístics i de gestió.

- La participació dels artistes en la governança del centre de creació

Beneficiaris

Podran optar a la concessió d’un dels ajuts previstos a la present convocatòria:

- Les persones físiques.

- Les persones jurídiques.

- Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

-  Les comunitats de béns.

-  Qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o es trobin en la situació que motiva la concessió de l’ajut.

Característiques

La convocatòria de residències 2020 s’articula en 4 modalitats:

- Artistes associats/des

- Residències de creació

- Artistes emergents

- Residències de recerca

Un mateix artista pot aplicar a més d’una modalitat, però en cas de ser acceptat, només podrà obtenir un dels ajuts.

Dotació pressupostària

Un import total de 35.800,00 €, amb el desglossament següent:

- Any 2020: 28.900,00 €.

- Any 2021: 6.900,00 €

Quantia

Modalitat Artistes associats/des
L’ajut a la creació de la modalitat ARTISTA ASSOCIAT/DA del Graner compta amb una dotació econòmica anual de:
-  6.900,00 € corresponents al pressupost i anualitat 2020
-  6.900,00 € corresponents al pressupost i anualitat 2021
Número de places en la modalitat ARTISTA ASSOCIAT/DA: 1 plaça (amb durada de 2 anys: 2020 -21 )

Modalitat Residències de creació
L’ajut a la creació de la modalitat RESIDÈNCIES DE CREACIÓ del Graner compta amb una dotació econòmica de 3.500,00 €
Número de places en la modalitat RESIDÈNCIES DE CREACIÓ: 4 places

Modalitat Artistes emergents

L’ajut a la creació de la modalitat ARTISTES EMERGENTS del Graner compta amb una dotació econòmica de 1.700,00 €
Número de places en la modalitat ARTISTES EMERGENTS: 2 places

Modalitat Residències de recerca
L’ajut a la creació en la modalitat RESIDÈNCIES DE RECERCA del Graner compta amb una dotació econòmica de 2.300,00 €.
Número de places en la modalitat PROJECTES DE RECERCA: 2 places

Lloc de presentació

Les formes de presentar podran ser :

- Preferentment de forma telemàtica a través del formulari que es troba a l’adreça següent:
http://mercatflors.cat/mdlfrrhh/beca/ajutsalacreacio2020/
L’acceptació de candidatures es tancarà a les 24:00 hores del dia 13 de desembre de 2019 (hora catalana).

- Alternativament, s’ofereix la possibilitat de presentar la sol·licitud de forma presencial, aportant formulari imprès i el conjunt de la documentació sol·licitada al Registre del Consorci Mercat de les Flors, situat al carrer Lleida núm. 59 (2a planta), 08004 de Barcelona, obert de dilluns a divendres de 9h a 14h

Termini de presentació

Les sol·licituds es podran presentar des del moment de la publicació de la present convocatòria fins el dia 13 de desembre de 2019.

Normativa

  • Convocatòria (BOP Barcelona de 11.12.2019)
  • Bases Reguladores (BOP Barcelona de 11.12.2019)