Ajuts i beques (premis) del Consorci Mercat de les Flor s per a concursos d’activitats i/o projectes de suport a la creació, investigació, producció i difusió de la dansa, les arts de moviment i altres arts similars (Bases Reguladores)

Organisme convocant

Consorci del Mercat de les Flors

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de beques i ajuts (premis) previstos als Estatuts del Consorci Mercat de les Flors en règim de concurrència competitiva, per a concursos d’activitats i/o projectes de suport a la creació, investigació, producció i difusió de la dansa, les arts del moviment i altres arts similars, que atorgui el Consorci Mercat de les Flors, sempre d’acord amb les finalitats públiques que li són pròpies.

Entre les finalitats que estatutàriament té encomanades el Consorci destaquen:

- Ser un centre de suport a la creació, la producció i la difusió de la dansa, de les arts de moviment i d’altres arts similars.

- Ser un espai de suport a artistes, de consolidació de companyies de qualitat i de formació i participació del públic

- Proposar programes d’investigació, rec erca, publicacions i arxiu documental a l’entorn de les arts del moviment.

Candidats

Tindran la consideració de beneficiaris dels ajuts i beques (premis) les persones físiques o jurídiques destinataris dels fons públics que hagin de realitzar l’activitat prevista pel seu atorgament o que es trobin en la situació que legitima la seva concessió.

Quan la convocatòria així ho prevegi, podran tenir la consideració de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme projectes, activitats o es trobin en la situació que motiva la concessió de la beca o ajut.

Lloc de presentació de candidatures

La sol·licitud de participació en el procediment de concessió de beques o ajuts (premis) per part de les persones o entitats interessades podrà presentar -se presencialment o bé per mitjans electrònics, segons allò que determini cadascuna de les convocatòries

Normativa

Bases Reguladores (BOP Barcelona de 11.12.2019)