Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la musica, l'audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:

1. Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte la millora de l'organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses culturals.

2. Consultoria cultura preferent,
amb cinc submodalitats segons l'objecte:

a) Els plans d'anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per crear i desenvolupar públics culturals.

b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.

c) Plans de sostenibilitat ambiental, estudis per a la prevenció i la millora de la gestió dels residus, estudis d'eficiència energètica, estudis de comunicació ambiental, etc., per reduir l'impacte ambiental de l'organització o de l'activitat.

d) L'elaboració d'un pla estratègic general de l'empresa o entitat. Queden exclosos d'aquesta submodalitat de consultoria els plans estratègics parcials que només incloguin estratègies sobre un àmbit determinat de l'empresa o entitat (la comunicació, la digitalització, etc.).

e) Els plans d'accessibilitat comunicativa, de continguts, d'activitats i de serveis, amb les eines i les mesures a seguir per assolir la seva implementació per a totes les diversitats de població. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les accions a fer, els experts que treballaran coordinadament amb la persona responsable d'accessibilitat del projecte del sol·licitant i els indicadors que permetin el seguiment del pla.

Es pot requerir al sol·licitant que canviï la modalitat de la consultoria triada, si no s'ajusta al seu objecte, però s'adequa al de l'altra modalitat.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, sempre que la seva l'activitat principal estigui relacionada amb el procés de creació, producció, distribució o exhibició de productes, serveis o activitats culturals, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o la creació artística i cultural, sempre que l'activitat pertanyi majoritàriament a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, o bé que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Despeses subvencionables

Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l'empresa de consultoria externa per a la realització de les consultories, que en cap cas poden incloure les despeses d'implementació de les accions recomanades per la consultoria ni les despeses per al desenvolupament de programari o d'aplicacions informàtiques.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir els requisits i les condicions següents, a banda dels que preveu la base general 3:

a) La consultoria l'ha d'elaborar una empresa de consultoria externa a l'empresa o entitat sol·licitant que tingui una solvència tècnica, que consisteix en haver dut a terme com a mínim dues consultories a favor d'empreses o d'entitats terceres durant els tres anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.

b) Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, com a màxim dues sol·licituds de qualsevol de les modalitats que estableix la base 1.

c) La consultoria s'ha de fer durant l'any de concessió de l'ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.

d) Quan l'import de la consultoria iguali o superi els 15.000 euros, sense incloure l'IVA, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes d'empreses diferents amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient que el presti o que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i d'economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Característiques

La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s'ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d'incloure una definició de l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

Quantia

Per fer la consultoria de cultura específica (modalitat de la base 1.1), la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.

El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:

a) Per a consultories pressupostades o facturades fins a 4.500,00 euros:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 65% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 55% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 45% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

b) Per a consultories pressupostades o facturades de més de 4.500,00 euros:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

2. Per fer una consultoria de cultura preferent (modalitat de la base 1.2), la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.

El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:

a) Per a consultories pressupostades o facturades fins a 4.500,00 euros:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 75% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 65% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 55% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

b) Per a consultories pressupostades o facturades de més de 4.500,00 euros:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 70% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 51 punts a 60 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

3. En ambdues modalitats, l'import de la subvenció té una quantia màxima de 4.500,00 euros, sempre que l'import acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública, atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros”.

Normativa

  • 3a. Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9058 de 12.12.2023)
  • 2a. Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8848 de 06.02.2023)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8603 de 10.02.2022)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8017 de 05.12.2019)
  • Observacions

    El termini per a la presentació de la justificació és fins al 30 de novembre de l'any de concessió de l'ajut, sense que hi hagi possibilitat d'establir pròrrogues.