Subvencions per a les despeses d'organització dels Campionats d'Espanya Universitaris 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Regular la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a sufragar despeses derivades de l'organització dels Campionats d'Espanya Universitaris 2019.

Beneficiaris

Universitats públiques i privades, a les quals se'ls hagi concedit l'organització, d'una o diverses modalitats esportives, de la fase final dels Campionats d'Espanya Universitaris 2019 mitjançant Resolució de la Presidència de el Consell Superior d'Esports.

Despeses subvencionables

El Consell Superior d'Esports, a través d'aquestes ajudes, podrà ajudar a sufragar els següents conceptes de despesa:

A) Despeses generals d'organització:

• Muntatge tècnic i adequació de les Instal·lacions esportives i zones de competició, inclòs el muntatge i funcionament de la Secretaria Tècnica.

• Material esportiu fungible necessari per a la competició.

• Muntatge i funcionament de la Secretaria General.

• Cobertura medicosanitària

• Costos drets d'arbitratge.

• Allotjament, manutenció i transport intern per a la competició de àrbitres / jutges i de el personal de l'organització de l'campionat si fos necessari.

• Desplaçament, allotjament i manutenció ocasionats per l'assistència a l'campionat tant de l'Assessor Tècnic de la disciplina esportiva que es organitzi, com del Delegat CEDU.

• Material gràfic realitzat de forma específica per al campionat en qüestió (acreditacions, material publicitari, darrere per pòdiums, etc.).

• Noves tecnologies aplicades a la competició (retransmissions per Internet o televisió, elaboració de pàgines web específiques per a aquest campionat i similars).

• Despeses activitats promoció-formació i / o culturals.

• Despeses diverses o imprevistos, sempre que estiguin degudament justificats i autoritzats pel CSD.

Dotació pressupostària

D'acord amb els límits establerts a l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, els imports a concedir seran a el menys els que s'autoritzen a continuació, que no superen el 70% dels respectius crèdits pressupostaris disponibles el 2019:

Programa 336A, concepte 453 "A universitats públiques per a activitat estatal d'esport universitari" inclou una partida de 154.000 euros.

Programa 336A, concepte 478 "A universitats privades per a activitat estatal d'esport universitari" inclou una partida de 21.000 euros

Lloc de presentació

Les sol·licituds hauran presentar-se de manera telemàtica a través de la seu electrònica de Consejo Superior de Deportes, accessible a l'adreça electrònica: https://sede.csd.gob.es (trámite nº 201594).

Les sol·licituds hauran d'estar signades mitjançant una signatura electrònica avançada.

Termini de presentació

Quinze dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOE.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 273 de 13.11.2019)
  • Bases reguladores (BOE 301 de 15.12.2012)