Ajuts al teixit empresarial de la ciutat de Lleida de l’Ajuntament de Lleida, per l'any 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA   DE   PROMOCIÓ   DE   LA   CIUTAT,   DEL   COMERÇ,   DEL   TURISME   I   DE   L’OCUPACIÓ   I L’EMPRENEDORIA

Objecte

L’Ajuntament de Lleida —en tant que ens competent en la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal, turístic i també en el foment de l’ocupació— estableix les bases d’aquests ajuts per al teixit empresarial de la ciutat, ja sigui per a iniciatives de nova creació o bé per a realitats empresarials actives, liderades per ciutadans i ciutadanes menors de 65 anys.

L’objecte d’aquests ajuts és fomentar a la ciutat de Lleida la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic, per facilitar l’autoocupació, o finançar actuacions d’ampliació i millora d’empreses actives, en aquest sentit es plantegen les següents categories d’ajuts:

- Ajuts a empreses de nova creació
- Ajuts a empreses ja existents

Beneficiaris

1. Empresa de nova creació.

- Tenir un nou projecte empresarial o engegat amb menys d’1 any d’antiguitat a la data de presentació de la sol·licitud, i
- Disposar d’un pla d’inversions i/o necessitats inicials, per a la posada en marxa de l’activitat.

2. Empresa existent.

- Tenir un projecte actiu al municipi de Lleida, i
- Disposar d’un pla d’inversions d’ampliació o millora, necessari per al creixement de l’empresa actual.

En tots dos casos, tal i com estableixen les bases dels ajuts, caldrà que les persones sol·licitants en el moment de la sol·licitud de l’ajut compleixin, entre altres, els següents requisits específics:

a) Tenir entre 16 i 65 anys i capacitat d’obrar.
b) L’activitat de l’empresa que es vol desenvolupar o que ja es realitza ha d’ubicar-se en el municipi de Lleida segons model 036 o 037 d’Hisenda.
c) En el cas de persones estrangeres, tenir el permís de treball que autoritzi el treball per compte propi.
d) No haver rebut un microcrèdit i Ajut Empresarial atorgat per l’Ajuntament de Lleida en l’interval de temps que vindrà determinat en la corresponent convocatòria.
e) En el cas de les empreses ja constituïdes, haver facturat menys de 300.000 euros en cadascun dels darrers 3 exercicis.
f) Realitzar la inversió mínima que s’estableixi en la corresponent convocatòria. (...)

No podran ser beneficiaries aquelles persones que hagin rebut un ajut empresarial o un microcrèdit atorgat per l’Ajuntament en els darrers tres anys; es a dir en el període de l’any 2016 al 2018.

Despeses subvencionables

1. Empresa de nova creació.

- L’adquisició de l’immobilitzat material i de l’intangible.
- Existències per cobrir l’estoc inicial i altres necessitats inicials com els dipòsits i fiances.
- Despeses de constitució i primer establiment.

2. Empresa existent.

- L’adquisició de l’immobilitzat material i/o intangible.
- Les despeses directes d’investigació i/o prospecció de nous mercats o de productes o de serveis.
- Les despeses de publicitat i promoció derivades de la implementació del pla d’inversions d’ampliació o millora.

Termini de realització

Amb caràcter general les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

A excepció de les empreses de nova creació amb menys d’un any d’antiguitat a la data de la presentació de la sol·licitud, en què el termini d’execució serà des de la data de constitució i el 31 de desembre de 2019.

Dotació pressupostària

170.000,00 euros.

Quantia

La quantia de les ajudes concedides tant per a la categoria empreses de nova creació com per la categoria empreses ja existents, serà del 50% del pressupost presentat i aprovat.

Es fixa un màxim subvencionable de 3.000,00 euros, per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 6.000,00 euros i un mínim subvencionable de 1.500,00 euros, per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 3.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les persones físiques: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC). Rambla Ferran, 32. b) On-line. www.paeria.cat/subvencions

Les persones jurídiques: On-line. www.paeria.cat/subvencions

Termini de presentació

2 mesos a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Normativa

  • Convocatòria (BOP Lleida 77 de 18.04.2019)
  • Bases específiques (BOP Lleida 54 de 16.03.2018)
  • Observacions

    En el cas de persones físiques o d’empreses que en el moment de presentar la sol·licitud ja hagin constituït la nova empresa o hagin fet les inversions previstes al Pla d’ampliació o millora, el termini de justificació coincidirà amb la data de presentació de la sol·licitud d’ajuts.

    En el cas d’empreses no constituïdes en el moment de la sol·licitud o que encara no hagin realitzat les inversions previstes al Pla d’ampliació o millora, el termini de justificació serà el 31 de març de 2020.