Subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2019-2021 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Obrir la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2019-2021.
L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament durant un període triennal a l'execució d'obres de consolidació o de restauració d'immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns culturals d'interès local (BCIL).

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals, i els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d'entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tingui personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Despeses subvencionables

S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

Característiques

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'import inferior a 15.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 21.427,50 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 15.000,00 euros

Dotació pressupostària

3.750.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 15.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros i en cap cas no pot ser superior al 70% del cost total de les obres.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

Això no obstant, quan es tracti de persones físiques, les sol·licituds es poden presentar per mitjans telemàtics a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), o bé presencialment al Registre General del Departament de Cultura (Palau Marc, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), o als registres generals dels serveis territorials del Departament de Cultura o a qualsevol lloc dels que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de juliol al 10 de setembre del 2019.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 7922 de 22.07.2019)
  • Modificació de Bases especifiques (DOGC núm. 7917 de 15.07.2019)
  • Correcció de Bases especifiques (DOGC núm. 7863 de 30.04.2019)
  • Bases especifiques (DOGC núm. 7850 de 09.04.2019)
  • Observacions

    Les persones beneficiàries han de presentar, en el termini de quatre mesos a partir de l'endemà de la data de publicació de la concessió de la subvenció