Premis Miguel Hernández 2019 (Convocatòria)

Organisme convocant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Objecte

Convocar els Premis Nacionals Miguel Hernández corresponents a l'any 2019.

Adreçats a reconèixer i divulgar la tasca realitzada per aquelles institucions públiques, entitats privades sense ànim de lucre i centres públics d'educació de persones adultes de tot l'Estat que es distingeixin per oferir una educació i formació permanent innovadora de qualitat a les persones adultes, la seva aportació eficaç en les diferents formes d'alfabetització, afavorir l'accés a l'educació i la formació dels grups socialment desfavorits i en situació de vulnerabilitat, contribuir al desenvolupament de les competències clau, desenvolupar accions l'objectiu sigui millorar el nivell educatiu i la formació de aquest col·lectiu per facilitar el desenvolupament personal, social i professional en l'actual societat del coneixement i afavorir la formació de la gent gran.

Candidats

Podran concórrer a aquests premis les institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes, de tot l'Estat i els centres públics d'educació de persones adultes que s'hagin destacat per la realització d'algunes de les actuacions anteriorment esmentades i que siguin un referent per la seva aportació eficaç a l'aprenentatge al llarg de la vida de les persones adultes.

Dotació

Un primer premi de 38.000 euros,
Un segon premi de 25.000 euros,
Un tercer premi de 16.520 euros.

Lloc de presentació de candidatures

Mitjançant el formulari d'inscripció que serà accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional (https://sede.educacion.gob.es) a la pestanya "Tràmits i Serveis" escrivint "Miguel Hernández" a la barra de cerca o seguint la ruta que s'indica a continuació: Ministerio de Educación y Formación Profesional > Servicios al ciudadano > Catálogo de trámites y servicios > Trámites y servicios de Educación > Para centros docentes > Premios > Premios Miguel Hernández convocatoria 2019

(http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/ catalogo/centros-docentes/premios/premios-miguel-hernandez.html).

Termini de presentació de candidatures

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat fins el 12 de setembre de 2019.

Normativa

  • Convocatòria
  • Extracte de la Convocatòria (BOE 138 de 10.06.2019)
  • Bases reguladores (BOE 113 de 12.5.2005)